Planejament vigent

El planejament vigent l'integren el Text refós del PGOU, aprovat el 18 de maig de 2011, les modificacions puntuals del PGOU aprovades des d'aquella data i el conjunt de planejament derivat aprovat.

Planejament general

El PGOU vigent està format essencialment per la Normativa urbanística i els plànols de classificació del sòl i qualificació del sòl.

Modificacions puntuals el PGOU:

(D'ençà l'aprovació del TRPGOU, el 18 de maig de 2011, s'han aprovat cinc modificacions puntuals del Pla General)

Planejament derivat

El planejament derivat desenvolupa les determinacions del planejament general en aquells sòls en els quals, per raó de la seva classificació, manca l'ordenació de detall, imprescindible per l'atorgament de llicències de construcció i/o activitat.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-08-2018 13:19