Participació ciutadana


A través del Reglament de participació ciutadana, l’Ajuntament del Masnou posa a disposició de la ciutadania i les associacions, diversos espais, canals i mecanismes de participació per fer arribar les seves opinions i propostes i intervenir en la gestió del municipi.

Alguns d’aquests mecanismes de participació són el Consell de la Vila, els processos participatius, els consells sectorials, les audiències públiques prèvies al Ple, o les comissions i/o taules d’experts, entre d’altres. El ric i divers teixit associatiu del Masnou facilita també participar activament i implicar-se en la vida del municipi.

Es pot demanar més informació sobre els processos participatius municipals a l'adreça electrònica participaciociutadana@elmasnou.cat.

En definitiva, la participació ciutadana és un dret fonamental, reconegut per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu article 29.1, quan assenyala que “els ciutadans de Catalunya tenen el dret a participar en condicions d’igualtat en els afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà  de representants, en els supòsits i en els termes que estableixen aquest Estatut i les lleis”.

Processos participatius oberts

Pressupostos participatius 2024-2025

Els Pressupostos participatius són un exercici d’aprofundiment democràtic en que els veïns i veïnes del Masnou poden decidir una part del Pressupost municipal. Des de l’Ajuntament s’engega la tercera edició dels pressupostos participatius per tal que els ciutadans i ciutadanes del Masnou puguin determinar el destí de 500.000 euros.

La participació d’aquest procés és híbrida, tant s’hi pot participar en línia a través de la plataforma de participació El Masnou Participa, com presencialment, a través de les urnes habilitades a diferents punts del Masnou com participant als diferents tallers presencials del procés.

Més informació: plataforma El Masnou Participa.

Projecte educatiu del Masnou

"Al Masnou, l'educació ens mou!" és el lema del Projecte educatiu del Masnou (PEM), una eina que ha de servir per convertir el Masnou en una vila educadora per a tots els seus veïns i veïnes, de totes les edats i condicions.

Al novembre de 2020 es va engegar el procés d'elaboració del PEM amb la voluntat de construir-lo amb totes les persones que s'hi volguessin sumar, dir-hi la seva en tallers, xerrades i debats mitjançant un procés participatiu per a elaborar la diagnosi del projecte, les àrees de participació i l’execució de totes les propostes.

L’objectiu del PEM és abordar l'educació des d'una mirada àmplia i transversal, compartint esforços i mobilitzant les energies i els recursos de l'Administració, les entitats i la ciutadania.

Tothom qui vulgui aportar idees per fer del Masnou una vila educadora i participar en l'elaboració del PEM pot adherir-se al grup impulsor, enviant un correu electrònic a educacio@elmasnou.cat o participar en algun dels grups de treball que hi ha oberts actualment: de mobilitat, d’història viva i de transicions educatives.

Més informació: web del PEM

Tota la informació, a un clic

A la pàgina següent s'hi poden trobar els mecanismes de participació, els canals, la normativa i informació relacionada:

PARTICIPACIÓ CIUTADANA AL MASNOU

Espais i processos de participació

Consells municipals

Els drets relatius a la informació i participació ciutadana reconeguts per la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, es troben també recollits en la legislació reguladora del règim local, d’una banda als articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i, de l'altra, als articles 48 i 62 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que, per a facilitar aquesta participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, instrumenten dos mecanismes fonamentals: la creació d’òrgans territorials de gestió desconcentrada i la creació d’òrgans sectorials que complementin l’organització municipal.

Aquest marc legal determina que la creació i dissolució d'aquests òrgans de participació o Consells es faci a través del Ple i seguint uns principis i regles definides en quant a composició, funcions, objectius, etc. Això dóna lloc a la seva formalització i regulació a través d'un reglament de funcionament.

En aquest apartat podreu consultar dades relatives a la composició, règim de funcionament i àmbit de govern responsable del funcionament de cadascun d'aquests consells, així com les darreres actes de reunions.

Consell de la Vila 

És el màxim òrgan permanent de participació ciutadana, de caràcter consultiu, on representants de la ciutadania i de l'Ajuntament debaten sobre assumptes locals.

Més informació sobre els consells municipals

Escolar, de Benestar Social, d'equipaments (Ca n'Humet i els Vienesos), de Promoció Econòmica i de Patrimoni Cultural.

Taules de treball

Les Taules de Treball són espais estables de participació sobre temes sectorials. Estan formades per representants polítics, com tècnics municipals i agents del territori (entitats, comerços, persones usuàries de serveis, etc...) . A diferència dels Consells no depenen del Ple pel que fa a la seva creació i dissolució i estan menys formalitzats ja que no tenen per què regir-se per un reglament de funcionament. Això els dóna més flexibilitat en quant a membres i/o a objectius.

Taules de participació del Pla de reactivació social i econòmica de la COVID-19

A partir de la creació del Pla de reactivació social i econòmica “Al Masnou, vencem la Covid-19” s’han creat cinc taules de debat sectorial per aprofundir i concretar-ne les mesures a partir dels cinc àmbits que van treballar el propi pla: Promoció de la salut, Pla de contingència social, Suport al teixit productiu i foment de l'ocupació, Cultura i Educació, Territori i Sostenibilitat.

Aquestes taules de debat sectorial estan formades per persones expertes en cadascun dels 5 àmbits d’actuació que determina el mateix pla.

Si voleu més informació podeu posar-vos en contacte amb l’alcaldia a la direcció: alcaldia@elmasnou.cat

Taula d’experts per al desenvolupament de l’Agenda 2030

El passat mes de juny de 2021 es va constituir la Taula d’Experts per al desenvolupament de l’Agenda 2030 amb l’objectiu de treballar en l'elaboració de continguts i la confecció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), promovent la participació de la ciutadania i donant suport i assessorament a l'Ajuntament del Masnou en les polítiques de sostenibilitat ambiental i contra el canvi climàtic, la transició energètica i el desenvolupament sostenible.

Està formada per l’alcalde, Jaume Oliveras, la regidora de Transició Ecològica i Desenvolupament Sostenible, Cristina Ramos, tècnics municipals, i fins a una quinzena de persones expertes en canvi climàtic.

Si voleu formar part d’aquesta taula de treball, podeu posar-vos en contacte amb la regidoria de Transició Ecològica i Desenvolupament Sostenible a la direcció: mediambient@elmasnou.cat

Contingut relacionat

Destacats