Bústia ètica

 

Tens coneixement d’alguna mala pràctica o conducta inadequada a l’Administració de l’Ajuntament del Masnou i vols fer una alerta? Pots aportar informació i documentació perquè el cas sigui estudiat? Ho vols fer anònimament?

L’Ajuntament del Masnou ofereix a la ciutadania un canal segur per impulsar la integritat en la gestió pública i el bon govern: la bústia ètica.

La bústia ètica és un canal electrònic segur que permet a qualsevol persona comunicar, de manera anònima i amb garantia de confidencialitat, sobre males pràctiques o conductes irregulars a l’Ajuntament del Masnou i el seu sector públic, en àmbits com aquests:

                     - Actuacions públiques dels alts càrrecs i del personal directiu.

                     - Actuacions relacionades amb la contractació pública.

                     - Actuacions públiques de la funció pública.

                     - Actuacions finançades amb el mecanisme de recuperació i resiliència.

La persona que fa la comunicació és una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció en les institucions públiques. La bústia ètica és un mitjà de participació ciutadana segur, mitjançant el qual qualsevol persona pot comunicar conductes que, per acció o omissió, puguin ser presumptament reprovables per ser contràries al dret o als principis i valors ètics i a les conductes exigibles.

Amb la finalitat d’oferir un canal extern que permeti una comunicació amb una autoritat pública especialitzada, que pot generar més confiança al dissipar el temor del ciutadà a patir represàlies, es posa a disposició dels empleats l’enllaç a la bústia ètica de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Objectius

La bústia ètica vol impulsar la integritat en la gestió pública i el bon govern a l’Ajuntament del Masnou i al seu sector públic, contribuir a garantir l’eficàcia dels codis ètics o de les regles de conducta en l’Administració pública, i assolir una bona gestió fonamentada en la qualitat democràtica institucional i en la confiança de les persones en les institucions públiques.

La finalitat d’aquest canal és facilitar que qualsevol persona o servidor públic pugui comunicar conductes dutes a terme per l’Administració municipal que resultin contràries a dret, als principis o les regles ètiques i de bon govern i administració determinats en el marc normatiu vigent.

Són objectius específics de la bústia ètica:

 • Garantir i afavorir que es compleixen els principis ètics i les regles de conducta que han de seguir els alts càrrecs i el personal directiu de l’Ajuntament del Masnou i el seu sector públic.
 • Garantir, fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques, i evitar irregularitats en matèria de gestió pública.
 • Garantir i fomentar les bones pràctiques, i evitar irregularitats en matèria de gestió pública.

Àmbit d'aplicació

Les comunicacions s’han de referir a accions o omissions que es produeixin en l’àmbit municipal constituït per l’actuació dels òrgans i les entitats que s’assenyalen a continuació i que en la present disposició general s’identifiquen com a Administració municipal:

 • Òrgans administratius integrants de l’Ajuntament.
 • Entitats vinculades o dependents de l’Ajuntament.
 • Fundacions i consorcis quan consolidin els seus comptes a l’Ajuntament.
 • Les societats i entitats de contractin amb l’Ajuntament.
 • Les persones que rebin subvencions municipals.

Requisits

Les comunicacions adreçades a la bústia ètica han de complir els requisits següents:

 • Descriure de manera detallada les circumstàncies que facilitin la identificació de l’actuació.
 • Proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que es comunica o indicis objectius per obtenir-ne més proves. No es poden iniciar actuacions fonamentades en opinions.
 • Tenir una certesa raonable de la informació que es trasllada, que ha de tenir especial transcendència per a l’Ajuntament.
 • No s’admeten les comunicacions que resultin mancades de fonament o notòriament falses.

Per evitar males pràctiques en l’ús de la bústia, s’apliquen criteris per admetre les comunicacions i amb exigència de responsabilitat civil, penal i administrativa de les persones que comuniquin fets amb abús de dret o vulnerant el principi de bona fe.

Recomanacions

 • Es recomana generar els documents que acompanyin la comunicació en dispositius no vinculats a cap persona o bé esborrar les metadades dels documents.
 • El format òptim per carregar els fitxers a la bústia ètica és el PDF. També admet les extensions TXT, DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX, ODS, GIF, TIFF, JPG, JPEG, MP3, MP4, AVI i ZIP.
 • Els fitxers carregats no poden ocupar més de 30 MB.
 • Per garantir plenament l’anonimat cal consultar les instruccions de l’eina d’anonimització.
 • L’aplicació és compatible amb les últimes versions dels navegadors Safari, Firefox, Chrome, Edge i TOR.

Confidencialitat

La bústia ètica garanteix la confidencialitat de les persones que decideixin facilitar la seva identitat, que no serà revelada en cap moment, de manera directa ni indirecta.

La persona que fa la comunicació té també l’opció de trametre l’alerta de manera anònima, sense facilitar en cap moment dades identificatives ni de contacte durant el procés de tramitació.

Per tramitar la comunicació de manera anònima es pot fer de dues maneres:

 • Fent servir el navegador habitual, però sense facilitar dades identificatives  de contacte. En aquest cas queda rastre de l’adreça IP des de la qual es fa l’alerta.
 • Utilitzant una xarxa d’anonimització. El programa TOR és un programari gratuït i de codi obert que permet millorar la privacitat i seguretat a Internet. Com qualsevol navegador, per fer ús de l’eina TOR, cal baixar el navegador des de la pàgina de descàrrega. Enllaç al programa TOR.

Un cop connectats a TOR, la connexió passa a través de túnels xifrats que fan impossible el rastreig de la font de la informació. L’ús de la xarxa TOR per accedir a la bústia es aconsellable o indispensable quan es té el convenciment o la certesa de risc.

Funcionament

Un cop enviada la comunicació tramitada a la bústia ètica, la persona que fa la comunicació rebrà un codi numèric com a justificant de recepció. Aquest codi serà necessari per continuar accedint al canal de comunicació i, per tant, és imprescindible conservar-lo. Com a part del sistema de protecció de la persona, l’aplicació no enviarà comunicacions per cap altre mitjà, encara que la persona hagi optat per identificar-se i facilitar les dades de contacte.

La persona que aporta la informació ha de fer seguiment de la comunicació tramitada a la bústia, per poder facilitar les tasques d’investigació i comprovació dels fets. En el cas que no respongui als possibles requeriments d’informació relacionada en els terminis que s’estableixin, les actuacions poden quedar arxivades.

Protocol d'actuació

Podeu consultar com es fa el seguiment del procediment en el Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament del Masnou, en concret en el procediment de tractament de casos sospitosos i situacions de frau. Cliqueu aquí. 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-05-2023 11:26