OMIC (Oficina Municipal Informació sobre Consum)

Què és l'OMIC?

L'Oficina Municipal d'Informació de Consum és un servei de l'Ajuntament del masnou per ajudar les persones consumidores i usuàries a defensar els seus drets per mitjà de la informació prèvia, l'assessorament i la recepció de reclamacions en matèria de consum.

És un servei municipal d'atenció directa i gratuïta a través del qual es pot sol·licitar informació sobre qualsevol problemàtica que pugui afectar-nos com a persones consumidores.

Els serveis que ofereix són:

• Atenció personalitzada de consultes.
• Recepció, gestió i resolució de les queixes i reclamacions ( com a mínim de les persones consumidores domiciliades al Masnou o les referents a establiments radicats al municipi).
• Mediació entre les parts per a la resolució de determinades qüestions.
• Campanyes d'informació, sensibilització i orientació.
• Material informatiu.
• Documentació tècnica.
• Col·laboració amb la Junta Arbitral de Consum

Qui són les persones consumidores?

Les persones físiques o jurídiques de qualsevol nacionalitat o procedència que, com a destinatàries finals, adquireixen, fan ús o gaudeixen, dins el territori de Catalunya, de béns i serveis per a llur consum o ús particular, familiar o col·lectiu, sempre que el proveïdor tingui caràcter empresarial o professional o sigui la mateixa Administració pública.

Els drets de les persones consumidores (recollits a la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya – art. 121-2) són: 

  1. El dret a la protecció de la salut i a la seguretat.
  2. El dret a la protecció dels interessos econòmics i socials.
  3. El dret a la indemnització i reparació de danys.
  4. El dret a la protecció jurídica, administrativa i tècnica.
  5. El dret a la informació, l'educació i la formació.
  6. El dret a la representació, la consulta i la participació.
  7. Els drets lingüístics.

Com realizar una reclamació/denúncia de consum:

En primer lloc, cal comunicar a l'establiment o l'empresa els fets. Es pot fer mitjançant els fulls oficials de reclamacions o aquest model.

Davant una resposta insatisfactòria, es pot presentar una reclamació/denúncia a l'Oficina Municipal de Consum del Masnou (cal estar domiciliat al Masnou o que hi estigui l'empresa a la qual es reclama). Si no viviu al Masnou, adreceu-vos a l'OMIC del vostre municipi, l'Oficina Comarcal o l'Agència Catalana de Consum.

En l'escrit de reclamació o denúncia cal incloure-hi les dades personals (adreça, telèfon de contacte, etc.), els fets i la petició, i s'hi ha d'adjuntar tota la documentació de què disposeu (factura, tíquet, publicitat, pressupost…).

Amb una reclamació es pot obtenir, mitjançant una mediació o un arbitratge, la reparació d'un dany, el retorn de determinades quantitats o bé la rescissió d'un contracte o l'anul·lació d'un deute. Amb una denúncia es posen en coneixement de l'Administració uns fets que poden ser constitutius d'infracció administrativa per tal que els investigui i, si escau, actuï d'ofici per corregir la conducta infractora i defensi els interessos generals.

Per fer aquesta tramitació, també podeu demanar l'assessorament d'una associació de consumidors.

Plaça de la Igualtat, 1 08320 - El Masnou

935 571 800

935 571 704

matins de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dijous a la tarda, de 16 a 19 h. (A l'agost, l'OAC tanca a les tardes.) Cal concertar visita per a assessorament en la presentació de reclamacions/denúncies.

Responsable del servei: Josep Rossell

Imatges

Mapa

Última revisió 2023-02-08 10:26:50