Llum verda al nou Pla d'actuació municipal (PAM)

Última revisió 03-02-2020 08:34
31/01/2020

L’Ajuntament del Masnou ja té aprovat el Pla d’actuació municipal (PAM) per al període de l’actual mandat, 2019-2023. El Pla d’actuació municipal és un recull dels objectius estratègics, els compromisos i les actuacions més destacades que l’Equip de Govern municipal es proposa assolir durant el seu mandat. Aquesta serà la segona ocasió en què l’Ajuntament es dota d’aquesta eina de planificació, seguiment i avaluació de l’acció de govern: l’anterior va ser en el mandat 2015-2019 i va aconseguir assolir el 76% dels compromisos. L’aprovació del Pla, per la Junta de Govern Local, marca el punt de partida d’un procés que finalitzarà amb l’acabament del mandat. Una vegada presentat al Consell de la Vila (29 de gener), hi ha previstes diverses sessions de presentació i recollida d’aportacions i suggeriments per part de la ciutadania.

El PAM serveix per orientar els processos de funcionament del conjunt de l’organització en la direcció adequada per tal d’assolir la màxima efectivitat i poder materialitzar els compromisos adquirits pel Govern municipal davant dels veïns i les veïnes del Masnou. És també una eina bàsica de planificació de les principals activitats que ha d’impulsar el Govern municipal durant el present mandat de la manera més eficaç i eficient possible, en definir prioritats i marcar les principals orientacions polítiques. Alhora, actua com una peça clau per donar transparència a la gestió municipal i respondre de l’acció de govern davant de la ciutadania.

A l’hora d’elaborar-lo, s’ha tingut en compte el programa electoral del grup municipal que integra el Govern (ERC), però també altres components, com per exemple els resultats i objectius pendents de l’anterior PAM 2015-2019, o les propostes contingudes en l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible, que han inspirat la formulació dels objectius estratègics. El resultat d’aquesta tasca es compon de: 12 objectius estratègics, que agrupen 80 compromisos i es despleguen en 266 actuacions previstes temporitzades i pressupostades.

Objectius estratègics

1. Combatre l'exclusió social per garantir que totes les persones, en especial les que es troben en situació de pobresa o de risc, tinguin els mateixos drets d'accés als recursos econòmics, així com als serveis bàsics, l'energia, l'habitatge, la cura i el benestar personal, la salut i els serveis tecnològics, mitjançant el desplegament de la cartera de serveis socials i la posada en pràctica de sistemes i mesures apropiades de protecció social. Com a compromisos i actuacions destaquen el Pla d’acció contra l'abús sexual vers els infants, el Servei d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents en risc (SIS), el sistema de tarifació social o combatre la pobresa energètica, entre d’altres.

2. Treballar pel dret a un habitatge digne mobilitzant tots els instruments disponibles al municipi per tal de facilitar l'accés de les famílies a un habitatge. El Pla local d’habitatge, diferents promocions d’habitatge públic i un impuls de l’Oficina Local d’Habitatge són alguns dels compromisos adquirits.

3. Garantir la igualtat per raó de gènere o d'orientació sexual per posar fi a totes les formes de violència contra les dones, tant en l'àmbit públic com en el privat, i combatre qualsevol forma de discriminació i d'agressió per raó de gènere o d'orientació sexual. La creació d’un programa coeducacional i del Pla local LGTBI 2019-2023, o la sensibilització a l'entorn de la violència masclista són algunes de les propostes per aconseguir-ho.

4. Garantir una vida saludable i promoure el benestar de les persones a través del desenvolupament de les accions necessàries per facilitar que tothom tingui una vida saludable, tant des del punt de vista individual com comunitari, i promoure la prevenció i els hàbits saludables. El projecte "Radars" (una xarxa de prevenció i acció comunitària que té com a objectiu reduir el risc d’aïllament i d’exclusió social de les persones grans), la creació de la taula de salut comunitària i treballar per un municipi més cardioprotegit  són alguns exemples relacionats amb aquest àmbit.

5. Consolidar una oferta cultural, d'esport i de lleure diversa i de qualitat oferint a la població de totes les edats recursos i serveis adaptats a les necessitats dels diferents col·lectius, accessibles, assequibles i inclusius. Com a compromisos i actuacions hi ha la preservació del patrimoni cultural local, el nou Pla jove o la creació d'una ciutat esportiva, entre d’altres.

6. Construir una vila educadora compromesa amb l'educació de les persones al llarg de la vida, amb la cooperació de tots els agents (famílies, professionals, entitats…) presents al municipi i a partir de les contribucions de la mateixa comunitat educativa. Per aconseguir-ho, s’han previst subvencions al transport per a joves, un pla educatiu del municipi, el Programa de formació i inserció (PFI) o l’FP dual, entre d’altres.

7. Afavorir el desenvolupament econòmic sostenible, la creació d'ocupació digna i la promoció del municipi a través de la promoció del comerç local, donant suport a l'emprenedoria i les empreses de la vila i promocionant el municipi, com a mitjà per a la creació d'ocupació de qualitat i de riquesa amb criteris de sostenibilitat. Les accions concretes es tradueixen en la reforma del Mercat Municipal, l’activació del comerç local, i enfortir la col·laboració amb els ajuntament veïns per impulsar projectes vinculats al comerç, l'ocupació i la promoció econòmica, entre d’altres.

8. Millorar l'espai públic pensant en les persones i comptant amb la seva participació impulsant un urbanisme inclusiu, participatiu i sostenible, que prioritzi les necessitats del veïnat i proporcioni accés a espais públics i zones verdes segures i accessibles. La millora de la via pública i els espais verds, la transformació de l’N-II, els camins escolars, i el nou pla especial del port esportiu o el de la façana litoral són alguns dels objectius previstos.

9. Utilitzar i promocionar l'ús d'energia segura, assequible i no contaminant a través del seu ús eficient, augmentant considerablement la utilització d'energies renovables en els equipaments municipals i els espais públics i promocionant-la també en l'àmbit familiar i productiu. Aquest objectiu es materialitza amb l’impuls per a la utilització de vehicles elèctrics, el foment de les energies renovables i d'eficiència energètica, entre d’altres.

10. Combatre el canvi climàtic i els seus efectes i promoure la mobilitat sostenible adoptant mesures concretes des de l'àmbit local, amb especial cura per la preservació de l'entorn natural de la vila i la promoció d'un model de mobilitat sostenible que prioritzi els desplaçaments a peu. Algunes de les actuacions previstes són els nous eixos de vianants al municipi, el foment de l’ús del transport públic i la millora i ampliació del servei municipal de transport urbà.

11. Pensar i desenvolupar la vila amb la participació i el compromís cívic dels masnovins i masnovines a través de la posada en marxa de més i millors mecanismes per a la participació i la corresponsabilització de la ciutadania en la gestió dels afers locals. Es preveuen uns premis de reconeixement de les entitats i l'associacionisme, la rehabilitació de l'edifici dels Masovers com a equipament cívic o els pressupostos participatius, que estan a punt d’engegar, entre d’altres.

12. Impulsar una administració intel·ligent, oberta, àgil, eficient i de qualitat, simplificant-la amb la voluntat de fer-la més propera i entenedora. S’ha previst replantejar la gestió dels serveis públics locals, tenint en compte els interessos de la comunitat i procurant la col·laboració i la definició d'estratègies comunes d'acció amb els municipis de l'entorn. Dins d’aquest àmbit s’engloben iniciatives com el Pla director de seguretat del municipi, un nou model de gestió de la neteja viària i de la recollida de residus, un nou sistema de gestió del servei d'abastament d'aigua potable, WiFi gratuït, les cartes de serveis o la reforma horària.

Calendarització

El PAM es concep com un pla estratègic que cal anar concretant i monitoritzant a mesura que es va materialitzant. En funció del seguiment anual que s’anirà fent poden ser necessaris ajustaments en les actuacions i el calendari previst.