Formació de persones adultes

Núm.

32.007

Objectiu fonamental del servei

Carta de serveis: Formació de persones adultes

Desenvolupar les capacitats, enriquir els coneixements i millorar les competències tècniques i professionals de les persones adultes al llarg de la vida, tot responent a les necessitats i demandes formatives de l’entorn.
 

Prestacions servei

Oferir diferents cursos formatius en diferents ensenyaments, com per exemple, Graduat en Educació Secundària, formació per a les proves d'accés a cicles formatius, tallers d’alfabetització i acolliment lingüístic, i tallers d’anglès i d’informàtica.

Tutoritzar el procés formatiu de les persones adultes participants.

L'Ajuntament presta aquest servei des del Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM).
 

Persones destinatàries

Amb caràcter general, per accedir a l’educació de persones adultes cal haver complert els 18 anys (en alguns programes s’hi pot accedir amb 17 anys i, en alguns casos, amb 16).

Requisits d'accés

 • Per ser admès al CFPAM cal tenir com a mínim 18 anys. 
   
 • En els programes Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GES) per a persones adultes, Procés d'Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (PACFGM) i Procés d'Accés als Cicles Formatius de Grau Superior (PACFGS), també hi poden accedir alumnes que hagin complert els 17 anys, o que els compleixin l’any en què inicien la formació.
   
 • Excepcionalment, prèvia valoració del cas per part del claustre, en els programes GES i PACFGM també s’hi pot accedir si es tenen 16 anys l’any en què s’inicia la formació.
   

Documents a aportar

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (en el cas de menors d’edat, també cal portar el DNI/NIE/passaport del pare, mare o tutor legal del menor).
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Justificant de convivència de l’alumne.
   

Ordenança fiscal o regulació de taxa

Normativa aplicable

 • Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults.
 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.
 • Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes.
   

Reglament

Punts de prestació

Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM)Carrer Itàlia, 50. 1a planta.08320 - El MasnouTel. 93 557 17 60cfam@elmasnou.catHorari
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2021 15:25