S'inicia el programa "El Masnou coeduca"

Última revisió 27-01-2022 09:28
25/01/2022

La prova pilot s’implementarà a l’Escola Ferrer i Guàrdia i a l’Escola Marinada

 

L'Ajuntament del Masnou ha posat en marxa el desenvolupament de la prova pilot del programa "El Masnou coeduca", un projecte impulsat des de la Regidoria d'Igualtat i que des del divendres 21 de gener s'està implementant a dues escoles d'educació del municipi: l'Escola Ferrer i Guàrdia i l'Escola Marinada.

El programa, que forma part del Pla d’acció municipal (PAM), ha estat també recollit a través de les sessions participatives del Projecte educatiu del Masnou (PEM), un dels projectes estratègics del mandat 2019-2023 de l'Ajuntament del Masnou i que recollirà els reptes educatius de la vila, i de les peticions per a la seva implementació per part de diverses associacions de familiars d'alumnes d'escoles públiques del Masnou i de les comissions de gènere.

Amb aquest servei, es vol promocionar la igualtat d'oportunitats i l'eliminació de les discriminacions per raó de gènere i les violències de gènere i diversitat, com les violències masclistes o les LGTBI-fòbiques, entre la comunitat educativa. Per aquest motiu, aquesta acció es basa en el reconeixement de les potencialitats individuals de tot l'alumnat superant la socialització diferenciada de gènere, independentment del seu sexe, promovent el respecte i la tolerància. En aquest sentit, es treballarà de manera profunda amb tota la comunitat educativa, preferentment dintre dels centres i adaptant-se al calendari escolar.

Amb aquesta finalitat, durant el curs 2019-2020 es va contractar l'empresa l'Esberla per tal de dur a terme una prospecció als centres educatius del Masnou, amb l'objectiu de conèixer-ne l'estat en matèria de coeducació i perspectiva de gènere, i que va resultar en l'informe diagnòstic de l'estat de la coeducació en els centres educatius del municipi.

Per a la realització del projecte, l'Ajuntament va licitar el servei, que va ser adjudicat a l'empresa Coeducació per 42.139,60 euros, IVA inclòs, que serà l'encarregada d'assessorar, formar i produir accions comunitàries en matèria d'igualtat en el marc del programa "El Masnou coeduca".

 

Projecte d’implantació del programa “El Masnou coeduca”

El servei es desplegarà en dues fases per garantir-ne l'arrelament als centres i facilitar que totes les persones implicades puguin interioritzar i implementar els canvis necessaris en el desenvolupament de les seves funcions. Durant el transcurs del desplegament del projecte es duran a terme accions transversals de seguiment i coordinació. Així mateix, l'assessorament respecte dels casos d'especial vulnerabilitat també es desenvoluparan al llarg de les dues fases.

 

Primera fase (gener 2022 – desembre 2022)

La primera fase té com a objectiu dotar els centres, professionals, alumnat i famílies dels coneixements, les eines i els recursos necessaris que facilitin la intervenció coeducadora i el disseny del model específic de treball a cada centre atenent les seves particularitats, de manera que permetin l’exploració de reptes pel professorat. Aquesta primera fase s’abordarà a través de tres línies d’acció:

  • Sessions formatives i assessorament a tot el claustre de cada centre escolar.
  • Tallers de sensibilització i observació i estudi a l’aula. Aquesta fase inclou intervenció directa amb l’alumnat i intervenció amb famílies.
  • Accions de visibilització i sensibilització.

 

Segona fase (gener 2023 – desembre 2023)

La segona fase té com a objectiu la implementació dels aprenentatges i acords de la primera fase a tots els espais, així com la consolidació i el seguiment del projecte al centre educatiu. En aquesta segona fase s’inclouen diverses línies d’acció:

  • Sessions formatives i assessorament dirigides a tota la comunitat educativa.
  • Espais de seguiment i treball conjunt.
  • Accions de visibilització i sensibilització.

 

Què és la coeducació?

La coeducació es defineix com l'acte d'educar des de la diferència per tal d'assolir l'equitat. Es tracta de partir del fet que totes les persones són diverses i que cal aprofitar aquesta riquesa per treballar el respecte, la convivència, l'empatia i la solidaritat amb l'objectiu de construir una societat més plural, diversa i lliure de violències.

En aquest sentit, els municipis tenen una gran responsabilitat a l'hora de configurar-se com a pobles educadors, o en aquest cas coeducadors. Establint les seves línies de treball i enfortint vincles amb el territori i recursos disponibles, sumant així agents educadors municipals per comprometre's en la lluita contra el racisme, el sexisme, el capacitisme, l'LGTB-fòbia i qualsevol altre tipus de discriminació.