El Ple modifica el Pla urbanístic de Can Bernades incrementant la reserva per a habitatge protegit

Última revisió 22-03-2023 09:31
17/02/2023

És una de les prescripcions dictades per la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya com a condició per aprovar-lo definitivament

El Ple municipal celebrat ahir, 16 de febrer, va donar llum verda al text refós que introdueix canvis sobre la modificació puntual del pla urbanístic del Masnou en l’àmbit de Can Bernades, aprovada provisionalment el 27 de gener del 2022. En concret, a la sessió plenària d’ahir, es va verificar el text refós amb els 12 vots de l’Equip de Govern (ERC i PSC). Tots els grups de l’oposició, que sumen 9 vots, van votar-hi en contra (Fem Masnou, JxCAT-Units, Cs i CUP).

Amb la verificació del text refós, la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana del Masnou (PGOUM) incorpora les prescripcions dictades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona (Generalitat de Catalunya) sobre la proposta aprovada provisionalment el 27 de gener. Com que és l’organisme encarregat d’aprovar definitivament aquestes figures de planejament, ara ha de comprovar el text refós i dictaminar si, a la fi, la modificació esdevé definitiva o si cal fer-hi noves correccions.

La modificació del pla urbanístic que proposa l’Equip de Govern afecta Can Bernades (els terrenys que ocupa el Càmping Masnou), però també l’entorn del passeig del Bellresguard i la Fabriqueta (un edifici que es troba al nucli antic, al carrer de Joan Roig). Amb la modificació urbanística que l’Ajuntament impulsa des del febrer del 2021, es protegeix aquesta construcció històrica i patrimonial, qualificant-la com a equipament municipal. Amb el planejament actual, podria desaparèixer, perquè està desprotegida. El projecte de modificació urbanística ha passat diversos cops pel Ple; bàsicament, per incorporar-hi al·legacions. Cap dels canvis efectuats en aquest procés s’ha referit a la Fabriqueta, sinó a qüestions com el traçat dels vials o a la volumetria dels edificis que es podran construir al sector de Can Bernades.

Tornant al moment actual, el canvi més rellevant que recull el text refós a instàncies de la Generalitat de Catalunya és l’augment de la reserva d’habitatge protegit (HPO) del 30 al 50%, “per millorar l’equilibri entre els interessos públics i privats”. Encara en relació amb l’HPO, la comissió territorial demana que se n’estableixi la tipologia. S’ha escollit la genèrica, en considerar que podran optar-hi més persones, ja que fixa el límit d’ingressos familiars ponderats en 5 vegades l’IRSC. A banda, el dictamen de la comissió també obliga a destinar un 10% del sostre a usos diferents al d’habitatge, com ara el comercial, i a suprimir la valoració de la compensació entre privats que preveia el text anterior pel cessament de l’activitat del càmping. Per tant, el text refós ja no inclou cap previsió de compensació.

Debat

El regidor d’Urbanisme, Ricard Plana, va dir sentir-se molt satisfet pels canvis que ha demanat la comissió d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya i que ha recollit el text refós verificat ahir: “La prescripció més important és la de poder destinar fins al 50% del sostre a habitatge protegit”. Segons va concretar, això significa que el sector de Can Bernades haurà de tenir 59 habitatges protegits en lloc dels 39 previstos a la modificació urbanística provisional i anterior al text refós. “Ningú no pot estar més content per aquest canvi que el mateix Equip de Govern, que s’ha significat en la lluita i l’esforç per crear habitatge protegit”, va afirmar. “Demano la posició favorable de tots els grups, perquè és difícil que tinguem un document més favorable a la necessitat de tenir més parcs, equipaments i habitatges socials”. I és que l’Equip de Govern defensa la modificació del planejament urbanístic a Can Bernades per construir-hi més HPO i per reduir-hi el sòl en què es poden construir habitatges privats per destinar-hi més metres quadrats a zona verda, vials i equipaments; sempre en comparació amb el planejament vigent.

Malgrat aquests arguments de l’Equip de Govern, l’oposició va tornar a rebutjar en bloc la modificació. I, un cop més, van tornar a utilitzar l’expressió “pelotazo” per definir aquest projecte, en entendre que afavoreix, sobretot, interessos privats, per damunt dels públics. Encara que tots els grups de l’oposició van votar en contra de la verificació del text refós, només van prendre la paraula dos dels portaveus: Frans Avilés, de Cs, i Romà López, de JxCAT-Units.

Avilés va posar en dubte la veracitat de l’alegria expressada per Plana. “Fa cara de pomes agres”, va dir. També que la Generalitat de Catalunya ha clavat “una bufetada al projecte”: “La Comissió d’Urbanisme ha detectat allò que nosaltres, i especialment Romà López, de JxCAT-Units, havíem defensat amb molta vehemència: que no s’estava complint el criteri principal de qualsevol modificació urbanística, que és l’equilibri entre els interessos privats i els públics”. “Fa riure que ara tregui pit —continuava Avilés—, quan potser el que hauria de fer és presentar la seva renúncia com a regidor, perquè ha intentat beneficiar interessos privats de manera descarada i malgrat els advertiments. La Comissió ha vist el pelotazo i ha volgut posar-hi límits”.

Romà López, a més de fer crítiques molt similars i declarar que el seu grup ha estat “en contra d’aquesta modificació des del principi”, va afegir que “la proposta inicial del Govern era duplicar el sostre i preveure, com a costos d’urbanització, un milió d’euros per indemnitzar el cessament de l’activitat del càmping, quan ja no tenia activitat”. Tot plegat, segons el portaveu, prioritzava els interessos privats de la propietat dels terrenys. Per a López, amb les prescripcions introduïdes al text refós, “la modificació s’ajusta millor als interessos públics, però perquè ho ha exigit la Comissió d’Urbanisme de l’Arc Metropolità”. Amb tot, no es va estar de matisar que tampoc no és la proposta que faria el seu grup polític. A banda, va expressar dubtes sobre els habitatges protegits que hi haurà: “Algú ens assegura que n’hi haurà de lloguer? O seran tots de compravenda, com la promoció de la plaça de l’U d’Octubre, que al final acabaran al mercat lliure?”.

També va afirmar que “el pla director del litoral va incorporar, en la seva aprovació inicial, el sector de Can Bernades per estudiar la seva sostenibilitat (...) i opera sobre aquest sector una suspensió de la tramitació de plans urbanístics, de projectes d’urbanització i de llicències d’edificació”. En paral·lel, el portaveu de JxCAT-Units va demanar que es conservi la masia que es troba en aquest indret perquè sigui un equipament del barri. Finalment, López va insinuar la comissió d’irregularitats en “l’adjudicació del contracte menor per a la redacció de la memòria”. “S’ha fet a dit”, va concloure. Segons López, només es van presentar dos pressupostos i el que es va descartar, “lleugerament superior”, el va presentar una empresa “on treballa l’arquitecte del pressupost seleccionat, segons el seu perfil de LinkedIn”.

Ricard Plana va respondre a aquesta insinuació al torn de precs i preguntes, quan López la va reiterar. Va afirmar que desconeixia com s’havia fet la contractació. Va suposar que l’import d’aquest encàrrec deu estar valorat entre 3.000 i 6.000 euros i que per aquest motiu només cal demanar dos pressupostos. “No sé qui són els qui van fer els oferiments”, va dir. “Suposo que a vegades pot passar que algun professional col·labori amb una empresa que també es presenta —reflexionava el regidor d’Urbanisme— i que no ho detectem, però no sé si és el cas, perquè ho desconec”.

En relació amb la modificació urbanística, va respondre reafirmant la seva satisfacció: “Em semblen fantàstiques les reflexions que ha fet [la comissió d’urbanisme] i m’agradaria que les fes sempre”, referint-se al fet de no limitar al mínim del 30% d’habitatge protegit que marca la normativa i que s’introdueixi un criteri de proporcionalitat. “És una línia nova d’interpretació molt interessant; n’estem encantats”. A banda, va voler destacar que el dictamen de la Generalitat referma la protecció de la Fabriqueta, que passarà a ser un edifici públic “situat en un indret estratègic del nucli antic”, i els guanys en zona verda i equipaments que hi haurà al sector de Can Bernades en comparació amb el planejament vigent.

“Em sap greu que aquests fragments no se’ls hagin llegit”, va etzibar als portaveus de JxCAT-Units i de Cs. A fi de comptes, Plana va donar a entendre que la valoració de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya reafirma els objectius marcats per l’Equip de Govern en impulsar la modificació puntual del PGOUM al sector de Can Bernades: “Està d’acord a augmentar la densitat, amb el nombre d’habitatges, amb el sostre d’edificació i amb les alçades”, afegia Plana, tot recordant que tota l’oposició hi estava en contra. “Em sembla que no és a nosaltres a qui han deixat en ridícul. Estic molt content, però procuro mantenir la seriositat”.

Audiència pública

Com és habitual, mitja hora abans de l’inici de la sessió plenària, va tenir lloc l’Audiència pública prèvia. Només va prendre la paraula un veí, que es va interessar per la renovació de la concessió de la gestió del port i va preguntar si s’hi inclourien millores per a la ciutadania masnovina, com ara tarifes més econòmiques a l’aparcament del port, especialment per a les persones que utilitzin el tren per anar a Barcelona.

Li va respondre l’alcalde, Jaume Oliveras, tot precisant que la concessió la fa la Generalitat de Catalunya, que ja ha expirat i que ara es troba sotmesa a un règim d’autorització provisional que pot durar fins a quatre anys. També va precisar que “l’Ajuntament està redactant el pla especial del port, un procés complex en què hi participen també altres administracions”.

Tots els punts del Ple i votacions

I. Part resolutiva:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del dia 26 de gener de 2023.

2. Informacions de l'Alcaldia.

3. Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació del compliment dels objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del quart trimestre del pressupost 2022 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

4. Donar compte de l’informe sobre el compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions de l’Ajuntament del Masnou corresponent al quart trimestre de 2022 i càlcul del període mitjà de pagament.

5. Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

S’aprova, amb 12 vots a favor (ERC i PSC), 7 abstencions (Fem Masnou, JxCAT-Units i CUP) i 2 vots en contra (Cs).

6. Aprovació del compte justificatiu corresponent a l'assignació econòmica del Grup Municipal ERC-AM exercici 2022 i reconeixement de l’obligació de l’assignació de l’exercici 2023.

S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 4 abstencions (Fem Masnou i CUP).
 

7. Ratificació del Decret d'Alcaldia número 228 de data 31 de gener de 2023, pel qual s'aprova la contractació i designa d'advocat i procurador per a la defensa en el recurs contenciós administratiu expedient Recurs SALA TSJC 3155/2022 – Recurs ordinari 291/2022 FASE: OL, interposat per Cs, contra l’acord del Ple de data 20 d’octubre de 2022 pel qual es van resoldre les seves al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública i es va aprovar definitivament el Reglament orgànic municipal (ROM).

S’aprova, amb 13 vots a favor (ERC, PSC i CUP), 6 abstencions (Fem Masnou i JxCAT-Units) i 2 vots en contra (Cs).
 

8. Ratificació del Decret d'Alcaldia número 232 de data 31 de gener de 2023, pel qual es designa d'advocat i procurador per a la defensa en el recurs contenciós administratiu expedient Recurs SALA TSJC 3154/2022 – Recurs ordinari 290/2022 FASE: OL, interposat per dues veïnes del municipi del Masnou, contra l’acord del Ple de data 20 d’octubre de 2022 pel qual es van resoldre les seves al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública i es va aprovar definitivament el Reglament orgànic municipal (ROM).

S’aprova, amb 13 vots a favor (ERC, PSC i CUP), 6 abstencions (Fem Masnou i JxCAT-Units) i 2 vots en contra (Cs).
 

9. Successió en el contractista del contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou, LIC 8/2014.

S’aprova, amb 14 vots a favor (ERC, PSC i Cs), 4 abstencions (JxCAT-Units i CUP) i 3 vots en contra (Fem Masnou).
 

10. Aprovació inicial de diverses cartes de serveis municipals, 4a fase.

S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 4 abstencions (Fem Masnou i CUP).
 

11. Aprovació de l'increment retributiu del personal per a l'exercici 2023 i modificació de la relació de llocs de treball per a l'actualització del complement específic amb l'increment retributiu 2023.

S’aprova per unanimitat.

 

12. Adhesió al codi ètic del servei públic de Catalunya.

S’aprova, amb 18 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units, Cs i CUP) i 3 abstencions (Fem Masnou).
 

13. Adhesió a l'agenda digital dels Municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret.

S’aprova, amb 18 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units, Cs i CUP) i 3 abstencions (Fem Masnou).
 

14. Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts econòmics municipals per promoure la rehabilitació d’habitatges i edificis d’ús residencial al municipi del Masnou.

S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 4 abstencions (Fem Masnou i CUP).
 

15. Aprovació inicial de la modificació l’Ordenança municipal de civisme i convivència del Masnou.

S’aprova per unanimitat.
 

16. Aprovació del Pla de prevenció, detecció i abordatge de l'abús sexual infantil al Masnou (2023-2026).

S’aprova per unanimitat.
 

17. Reversió del servei de les escoles bressol municipals.

S’aprova, amb 16 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units i CUP) i 5 abstencions (Fem Masnou i Cs).
 

18. Aprovació del conveni de la 19a edició del Concurs de Música Jove del Maresme Maresmusic 2023 amb els ajuntaments de Cabrils, el Masnou, Montgat, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar.

S’aprova per unanimitat.
 

19. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de guals per entrada i sortida de vehicles.

S’aprova, amb 15 vots a favor (ERC, PSC, Cs i CUP) i 6 abstencions (Fem Masnou i JxCAT-Units).

20. Verificació del text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana del Masnou en els sectors PE4 Can Bernades, PE6 Joan Roig i entorn del passeig del Bellresguard.

S’aprova, amb 12 vots a favor (ERC i PSC) i 9 vots en contra (Fem Masnou, JxCAT-Units, Cs i CUP).

 

II. Part de control:

21. Donar compte dels decrets d'Alcaldia i de les regidories delegades del mes de gener de 2023.

22. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local del mes de gener de 2023.

23. Declaracions institucionals.

Se’n llegeix una, de solidaritat amb les poblacions turques, sirianes i kurdes afectades pel terratrèmol del 6 de febrer i d’adhesió de l’Ajuntament del Masnou a la campanya de suport engegada pel Fons Català per al Desenvolupament i les que puguin iniciar altres entitats.
S’aprova per unanimitat en una junta de portaveus extraordinària prèvia al ple.
 

24. Precs i preguntes.

Retransmissió del Ple del 16 de febrer del 2023. Canal Youtube de l'Ajuntament del Masnou.
Retransmissió del Ple del 16 de febrer del 2023. Canal Youtube de l'Ajuntament del Masnou.

Vídeos

Ple ordinari del dia 16 de febrer de 2023

Audiència prèvia del dia 16 de febrer de 2023