El Ple aprova un pressupost de 31 milions d'euros per al 2024

Última revisió 21-11-2023 13:50
17/11/2023

S’incrementa en 3 milions d’euros respecte als comptes d’enguany

El Ple municipal celebrat ahir, 16 de novembre, va aprovar el pressupost de l’Ajuntament del Masnou per al 2024, amb una previsió d’ingressos i despeses equilibrada en 31.185.570 euros. Són uns comptes que s’expandeixen un 11% en relació amb els del 2023, xifrats en 28.088.820 euros. És a dir, enguany s’incrementen en 3.096.750 euros. El pressupost va tirar endavant amb 11 vots a favor (de l’Equip de Govern, format per ERC, PSC i En Comú Podem) i 10 en contra (Fem Masnou, Junts i PP). Prèviament, es van desestimar les esmenes presentades per Fem Masnou, amb els 11 vots en contra de l’Equip de Govern, l’abstenció de Junts (4) i els 6 vots favorables de Fem Masnou i el PP.

Artur Gual, quart tinent d’alcaldia i regidor d’Hisenda, va afirmar que “és un pressupost continuista respecte al del 2023, com no podia ser de cap altra manera, ja que bona part del Govern municipal continua sent el mateix”. El regidor va apuntar el “context d’incertesa” en què s’ha confeccionat, degut a la inestabilitat econòmica causada per guerres com les d’Ucraïna i Palestina i a les repercussions que tot plegat té sobre els preus de l’energia i la inflació, entre altres efectes. “Això ha comportat una sèrie de conseqüències, com l’augment dels consumibles i de la despesa en nòmines, contractes o el tipus d’interès bancari sobre el deute”, lamentava.  

“Els pressupostos que presentem reflecteixen tots aquests augments en la despesa, però sense deixar de prestar cap servei ni disminuir cap import de cap servei”, va assegurar, tot assenyalant que els comptes també inclouen el desplegament del Pla d’acció municipal que l’Equip de Govern està acabant d’ultimar. Val la pena precisar que el 81% de la despesa corrent està subjecta a compromisos ja existents, a contractes i serveis que s’han de pagar. Del total de la despesa, el percentatge més gran, el 42%, es destina a personal. Aquest concepte s’encareix un 6% respecte del 2023 pels increments de retribucions que s’espera que fixin els pressupostos generals de l’Estat, entre altres factors. En paral·lel, i encara dins de les despeses corrents, destaca un increment del 72% de les financeres, motivat en gran part per l’elevat tipus d’interès. En un any, entre el setembre del 2023 i el del 2024, ha passat de l’1,25 al 4,5%. En concret, es preveu que s’hagin de pagar prop de 365.000 euros en despeses financeres corrents, uns 150.000 euros més que enguany.

La previsió dels ingressos ha incorporat un increment idèntic al de les despeses, gairebé 3,1 milions d’euros. Una porció important dels ingressos prové dels impostos directes. Van quedar determinats per les ordenances fiscals que es van aprovar al Ple d’octubre i que van incloure una pujada mitjana del 8% al rebut de l’IBI i del 7% al de l’impost sobre l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana, sovint conegut com a plusvàlua. En conjunt, l’Ajuntament preveu que els seus ingressos corrents s’incrementin un 7,19%. En aquesta categoria hi ha els impostos directes, però també les transferències corrents que provenen d’altres administracions. S’espera que amb aquesta última font s'ingressin prop de 10,2 milions d’euros, un 12,72% més que el 2023.

Quant a les inversions, durant el 2024 es preveu destinar-hi, en total, 3,8 milions d'euros. D'aquests, uns 2,3 milions corresponen a noves inversions contemplades al pressupost 2024, i la resta, 1,5 milions, aproximadament, són recursos propis procedents d’anys anteriors; és a dir, estalvis que es destinen a projectes que es volen executar durant el 2024. De fet, en els punts anteriors de l'ordre del dia es van aprovar modificacions de crèdit que alliberaven fons del pressupost 2023 per destinar-los, com a recursos propis, a inversió. A banda, des de l’Equip de Govern s’assenyala que l’endeutament de l’Ajuntament del Masnou “continua significativament per sota dels màxims previstos per la normativa”.

Les xifres, a debat

Tal com apuntava Gual en explicar les inversions, els debats referents al pressupost i a l’economia de l’Ajuntament es van estendre ahir durant bona part d’una sessió plenària, que va durar més de quatre hores. És a dir, van sortir a la palestra en molts altres punts de l’ordre del dia diferents al de l’aprovació del pressupost. Val la pena assenyalar, per exemple, el suplement de crèdit de 890.000 euros del romanent de tresoreria (estalvi) que al Ple d’ahir es va decidir que es destinaran a l’expropiació del pati del Casino. Amb aquests diners es vol satisfer la diferència entre els diners que ja havia consignat l’Ajuntament i els 1,1 milions d’euros que el Jurat d’Expropiació de Catalunya ha determinat que val; una decisió que encara no és ferma perquè es pot recórrer.

Després que s’aprovés destinar-hi aquests fons, a la sessió d’ahir encara hi va haver dues proposicions que van rebre el suport de tots els grups de l’oposició perquè l’Ajuntament renunciés a l’expropiació. Totes dues van ser rebutjades amb els 11 vots de l’Equip de Govern. L’una va ser una proposta presentada per Junts; l’altra, una moció del PP. En diverses intervencions, els representats de l’oposició van defensar que els diners que es destinen a l’expropiació del pati del Casino per fer-hi una plaça s’haurien de dedicar a altres prioritats. Com a resposta, Gual va recordar en diverses ocasions que els recursos de tresoreria, els estalvis, no poden satisfer despeses corrents, com ajuts socials o manteniment, sinó que s’han de destinar a inversions o imprevistos.

Tornant estrictament al pressupost, Gual va fer una de les intervencions més contundents com a resposta a la moció presentada pel PP a favor d’un “pressupost alternatiu”. Això després que s’hagués debatut i aprovat el pressupost del 2024. El regidor d’Hisenda va demanar al PP que la retirés, davant “la poca consideració amb l’Ajuntament i amb el Ple” que implicava la moció, a banda de considerar-la poc rigorosa. “Els pressupostos són un dels projectes més importants que s’aproven al Ple”, va afirmar Gual just abans d’explicar-ne la complexitat i relatar els mesos de feina i el nombre de tècnics que hi han treballat per elaborar-los, a més a més de citar les reunions i negociacions dels representants polítics.

“Ens presenten dos fulls com a pressupost alternatiu que estan plens de judicis de valor. No ens diu malgastadors, però ho deixa entendre i ens acusa d’ineficients i de tenir gust per treure els diners als nostres veïns en forma d’impostos”, va dir visiblement molest dirigint-se directament al portaveu del PP, Antonio Marset. “Em sembla molt poc seriós. Hi podria haver fet esmenes, presentar-les en temps i forma, i les hauríem debatut”, va indicar Gual. Finalment, la moció del PP només va obtenir el vot favorable dels seus 2 regidors i 4 abstencions de Fem Masnou. La resta de grups van rebutjar-la (15 vots).

Marset va defensar-se al·legant la condició de “declaració política” de la moció i apuntant que s’hi proposava “analitzar, debatre i buscar consensos que beneficiïn tothom”. “Tinc dret a presentar políticament una proposta”, va adduir, a més de precisar que els grups de l’oposició no disposen dels mateixos recursos que té l’Equip de Govern a l’hora de fer un pressupost. Anteriorment, mentre es debatia l’aprovació del pressupost en si, Marset va considerar que s’havia confeccionat a partir “d’un increment desmesurat d’impostos”. “No hi estem d’acord; van en contra de la línia genètica del PP, segons la qual intentem no apujar impostos sense perjudicar els serveis públics”. La recepta per aconseguir-ho, segons Marset, té a veure amb el fet de “ser més eficients i reduir despeses”.

En aquest sentit, Sergi Amat, portaveu de Fem Masnou, va proposar, a través de la seva esmena, una reducció de 430.000 euros en determinats conceptes per dotar-ne uns altres. Les retallades anaven destinades “sobretot a la classe política”, i va precisar que això també afectaria el seu grup. La rebaixa envers els càrrecs polítics la va situar “en el 10% dels sous”. També va proposar “l’eliminació de tots els assessors i la reducció en un 50% de les despeses de protocol i dels butlletins”. A partir d’aquí, va esmentar un bon nombre de conceptes als quals destinaria els 430.000 euros: ocupació i teixit comercial, transport públic, infància, joventut, igualtat, refugis climàtics, promoció de la salut, foment de lectura, entitats esportives... “Com que no han acceptat ni 1 euro dels 430.000 que proposàvem [en canvis], no ens deixen cap altra opció que votar-hi en contra [del pressupost presentat per l’Equip de Govern]”, va lamentar Amat.

En general, tots els regidors de l’oposició van agrair la disponibilitat de Gual i de l’equip tècnic de l’Ajuntament, així com la informació facilitada. Tanmateix, en alguns aspectes la van considerar poc clara o incompleta, cosa que el regidor d’Hisenda va negar, a banda de destacar l’antelació amb la qual s’havia transmès. Malgrat això, Montse Real, portaveu de Junts, va arribar a queixar-se d’haver hagut “d’anar a cegues” a l’hora de valorar tots els detalls del pressupost. Va esmentar molts serveis i conceptes als quals el seu grup destinaria més recursos: des de la neteja de l’espai públic fins als ajuts en habitatge, passant pel manteniment de la piscina municipal. Ho va defensar en contraposició a “l’afany expropiatori” que va endossar a l’Equip de Govern, referint-se al projecte de fer una plaça al pati del Casino. “En resum –concloïa Real–, incrementen la pressió fiscal, però redueixen les partides finalistes que beneficiarien la gent del Masnou. Demanem que l’Ajuntament també faci un esforç; que no l’hagi de fer només el ciutadà”.

Audiència pública

Com és habitual, mitja hora abans del Ple va tenir lloc l’Audiència pública, on qualsevol ciutadà pot dirigir preguntes o queixes al càrrecs polítics. Ahir només va intervenir-hi un veí, que va plantejar dos assumptes. En primer lloc, va reclamar que tots els comerços de tot el municipi puguin donar tiquets per poder estacionar gratuïtament als aparcaments públics. Es tracta d’una mesura que impulsa l’Ajuntament per tal de dinamitzar el comerç local. Tant l’alcalde, Jaume Oliveras, com Maria Llarás, primera tinenta d’Alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, van respondre que això ja es pot fer, que només cal que els comerços ho sol·licitin. Van afegir que es reforçaria la difusió d’aquesta possibilitat per tal que més comerços s’hi adhereixin.

A banda, es va queixar de la mort d’arbres al barri de Ciutat Vila Jardí. De fet, va afirmar que el veïnat sospita que algú els mata de manera clandestina. Sílvia Folch, segona tinenta d’Alcaldia i regidora de Serveis Urbans i Manteniment, va respondre que demanaria informació sobre aquest assumpte. A banda, va explicar que, quan es moren o es talen arbres, es trobaven que, com que les voreres són estretes, no es reposen per complir la normativa d’accessibilitat, per garantir que puguin utilitzar-les els vianants.

Votacions del Ple

I. Part resolutiva:

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 19 d'octubre de 2023.

2. Informacions de l'Alcaldia.

3. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb número 2.938 de data 10 d’octubre de 2023, de modificació de les delegacions de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.

4. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 26 d’octubre de 2023 d’aprovació del protocol de gestió del sistema de cartes de serveis de l'Ajuntament del Masnou.

5. Donar compte del Decret d'Alcaldia amb número 2.966 de data 18 d'octubre de 2023, d'aprovació de la Memòria anual 2022-2023 del Sistema d'integritat institucional (SII) i Pla de mesures antifrau.

6. Donar compte de l'informe sobre el compliment de l'article 116 ter. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, sobre la remissió del cost efectiu dels serveis exercici 2022, al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

7. Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del tercer trimestre del pressupost 2023 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

8. Donar compte de l'informe sobre el compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions de l’Ajuntament del Masnou corresponent al tercer trimestre de 2023 i càlcul del període mitjà de pagament.

9. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2023.

S’aprova, amb 13 vots a favor (ERC, PSC, PP i En Comú Podem) i 8 abstencions (Fem Masnou i Junts).

10. Aprovació de l'expedient número 19/2023 de modificació de crèdit sota la modalitat de baixa per anul·lacions.

S’aprova, amb 15 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC i En Comú Podem), 4 vots en contra (Junts) i 2 abstencions (PP).

11. Aprovació inicial de l’expedient número 20/2023 de modificació de crèdit en les modalitats de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

S’aprova, amb 11 vots a favor (ERC, PSC i En Comú Podem) i 10 en contra (Fem Masnou, Junts i PP).

12. Aprovació inicial del Pressupost general de l'Ajuntament del Masnou per a l'exercici 2024, bases d'execució i plantilla.

S’aprova, amb 11 vots a favor (ERC, PSC i En Comú Podem) i 10 en contra (Fem Masnou, Junts i PP).
Prèviament, es rebutgen les esmenes presentades per Fem Masnou, amb 11 vots en contra (ERC, PSC i En Comú Podem), 6 a favor (Fem Masnou i PP) i 4 abstencions (Junts).

13. Aprovació de la relació de llocs de treball de l'exercici 2024.

S’aprova, amb 11 vots a favor (ERC, PSC i En Comú Podem) i 10 en contra (Fem Masnou, Junts i PP).

14. Aprovació inicial del reglament regulador del teletreball a l'Ajuntament del Masnou.

S’aprova per unanimitat.

15. Nomenament de representant municipal de l’Ajuntament del Masnou a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

S’aprova, amb 11 vots a favor (ERC, PSC i En Comú Podem) i 10 abstencions (Fem Masnou, Junts i PP).

16. Revisió de preus del contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou (LIC 8/2014) anys 2020, 2021 i 2022.

S’aprova, amb 11 vots a favor (ERC, PSC i En Comú Podem), 4 vots en contra (Fem Masnou) i 6 abstencions (Junts i PP).

17. Pròrroga del contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou, LIC 8/2014.

S’aprova, amb 11 vots a favor (ERC, PSC i En Comú Podem), 8 en contra (Fem Masnou i Junts) i 2 abstencions (PP).

18. Autorització de la pròrroga de la delegació de competències de la Deixalleria de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià a favor del Consell Comarcal del Maresme per l'exercici 2024.

S’aprova, amb 15 vots a favor (ERC, PSC, Junts i En Comú Podem), 4 en contra (Fem Masnou) i 2 abstencions (PP).

19. Aprovació de la pròrroga de l'encàrrec de gestió amb SUMAR del Servei d'Atenció Domiciliaria (SAD) de l'1 de gener del 2024 al 31 de desembre de 2025.

S’aprova, amb 15 vots a favor (ERC, PSC, Junts i En Comú Podem), 4 en contra (Fem Masnou) i 2 abstencions (PP).

20. Aprovació de la segona pròrroga del Pla d'Igualtat Municipal 2016-2020 i el document del Pla operatiu 2018- 2022.

S’aprova per unanimitat.

21. Aprovar la delegació de competències entre l’Ajuntament del Masnou i el Consell Comarcal del Maresme (CCM) del conveni per la compra agregada d’energia elèctrica i gas natural i l’assessorament tècnic i gestió en matèria d’energia.

S’aprova amb 19 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, Junts i En Comú Podem) i 2 en contra (PP).

22. Incoació de l'expedient de revisió d'ofici de l’acord Ple de l’Ajuntament de data 18 de gener de 2007 en virtut del qual es va resoldre desafectar el bé immoble del domini públic situat en l’avinguda de Joan XXIII, finca registral número 16.223.

S’aprova, amb 11 vots a favor (ERC, PSC i En Comú Podem) i 10 abstencions (Fem Masnou, Junts i PP).

23. Proposta d'acord presentada pel Grup Municipal de Junts pel Masnou per desistir sobre l’expropiació del pati del Casino.

Es rebutja, amb 11 vots en contra (ERC, PSC i En Comú Podem) i 10 a favor (Fem Masnou, Junts i PP).

 

II. Part de control

24. Donar compte dels decrets d'Alcaldia i de les regidories delegades del mes d'octubre de 2023.

25. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local del mes d'octubre de 2023.

26. Moció presentada pel Grup Municipal del PP en què sol·licita paralitzar el procés d’expropiació del pati del Casino i desistir de la petició d’ocupació de la finca que està sub judice davant del TSJC.

Es rebutja, amb 11 vots en contra (ERC, PSC i En Comú Podem) i 10 a favor (Fem Masnou, Junts i PP).

27. Moció presentada pel Grup Municipal del PP per instar el compliment de la Llei de banderes a la sala de plens de l’Ajuntament del Masnou.

Es rebutja, amb 19 vots en contra (ERC, Fem Masnou, PSC, Junts i En Comú Podem) i 2 a favor (PP).

28. Moció presentada pel Grup Municipal del PP per proposar un pressupost alternatiu a l’Equip de Govern de l’Ajuntament del Masnou per al 2024.

Es rebutja, amb 15 vots en contra (ERC, PSC, Junts i En Comú Podem), 2 a favor (PP) i 4 abstencions (Fem Masnou).

29. Declaracions institucionals.

Declaració institucional presentada per tots els grups amb motiu del 25 de novembre de 2023, Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones.
S’aprova per unanimitat.

30. Precs i preguntes.

Captura de pantalla de la retransmissió del Ple del 16 de novembre del 2023.
Captura de pantalla de la retransmissió del Ple del 16 de novembre del 2023.
Autor: Youtube.

Vídeos

Ple ordinari del dia 16 de novembre de 2023

Audiència prèvia del dia 16 de novembre de 2023