Tancament allotjaments turístics pel coronavirus

Informació sobre la suspensió d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic, publicat al BOE: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3892

Segons l’Ordre SND/257/2020, de 19 de març, es considera que la concentració de persones en allotjaments turístics que han de compartir determinats espais comuns implica un increment del risc de contagi, per la qual cosa, a causa de la situació de restricció en la mobilitat de persones, resulta necessari, per garantir la contenció de la pandèmia, procedir a suspendre l'obertura al públic d’aquests establiments en línia d'acord amb allò establert a l’apartat 4 de l’article 10 del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma.

La suspensió d'obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic afecta tots els hotels i allotjaments semblants, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, càmpings, aparcaments de caravanes i altres establiments semblants ubicats en qualsevol part del territori.

Amb caràcter excepcional, queda permesa la prestació dels serveis de vigilància, seguretat i manteniment en aquests establiments.

Queda permesa l'obertura al públic d’aquells establiments turístics previstos en l’apartat primer d’aquesta Ordre que allotgin clients que, en el moment de la declaració de l’estat d’alarma, s’hi trobin allotjats de manera estable i de temporada, sempre que els seus ocupants comptin amb les infraestructures, en els seus espais habitacionals, per poder portar a terme les activitats de primera necessitat en els termes que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. No obstant això, aquests establiments no podran admetre nous clients fins que finalitzi la suspensió prevista en l’apartat anterior.

El tancament recollit en l’apartat primer es produirà en el moment en què l’establiment no disposi de clients als quals pugui atendre i, en tot cas, en el termini màxim de set dies naturals des de l’entrada en vigor de la present norma, el 19 de març.

L’ordre ha entrat en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOE, el 19 de març, i la seva vigència s’estendrà fins a la finalització de la declaració del període d’estat d’alarma o les seves pròrrogues.

Tota la informació relacionada amb la COVID-19 en l’àmbit turístic la podeu trobar a l’enllaç següent:

http://act.gencat.cat/COVID19/

Us trametem també l’enllaç a un web que ha creat la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya en la qual trobareu respostes a les preguntes més importants sobre la repercussió en aquest sector de la COVID-19.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-12-2020 08:52