Manteniment de centres docents públics d'ensenyament primari

Núm.

32.002

Objectiu fonamental del servei

Conservar els centres docents d'ensenyament primari de titularitat pública del municipi del Masnou en un correcte estat de funcionament.

Prestacions servei

Fer el manteniment preventiu, correctiu i normatiu dels centres docents d'ensenyament primari de titularitat pública

Persones destinatàries

Persones usuàries dels centres docents i el seu personal.

Requisits d'accés

Cap.

Documents a aportar

Cap.

Telèfon

935 571 600

Normativa aplicable

  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE).
     

Punts de prestació

Nau de MantenimentAvinguda del Maresme, 508320 - El MasnouTel. 93 557 16 00manteniment@elmasnou.catHorari
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 hores.

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-04-2018 13:46