Serveis funeraris

Núm.

16.006

Objectiu fonamental del servei

Carta de serveis: Cementiri i serveis funeraris

Garantir la prestació dels serveis vinculats a la defunció previs a l’enterrament.

Prestacions servei

Servei de tanatori (sala de vetlles), conducció i trasllat dels difunts.

Subministrament de fèretres i condicionament sanitari dels cadàvers, amb els tràmits administratius relacionats.
 

Persones destinatàries

Qualsevol persona, resident o no al Masnou. 

Requisits d'accés

Compliment de la normativa sanitària mortuòria.

No és requisit indispensable que l’enterrament s’hagi de produir al Cementiri Municipal del Masnou.
 

Documents a aportar

 • Llicència de sepultura emesa pel jutjat corresponent.
 • Si l'enterrament és al Cementiri del Masnou, títol de concessió del nínxol o, si no es té, darrer rebut del pagament de la taxa municipal en concepte de conservació i manteniment de Cementiri.
 • Si la concessió és nova, arran de la defunció, no es podrà presentar el títol ni el rebut.
   

Normativa aplicable

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris.
 • Decret 297/1997, de 25 de novembre, sobre policia sanitària mortuòria.
   

Punts de prestació

Empresa prestadora del servei funerari:
Cabré Junqueras, S.L.
C. Aristòtil, 37 (ronda Països Catalans)
08304 Mataró
Telèfon 93 741 53 70
funeraria@cabrejunqueras.com

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2021 15:14