Semàfors

Núm.

13.004

Objectiu fonamental del servei

L'objectiu fonamental d’aquest servei és el manteniment en bones condicions d'ús de la xarxa semafòrica del municipi, per garantir la seguretat i la mobilitat de les persones.

Prestacions servei

Dur a terme accions diverses de manteniment dels semàfors i de les seves instal·lacions.

Persones destinatàries

Residents del Masnou i persones visitants.

Requisits d'accés

Cap.

Documents a aportar

Cap.

Normativa aplicable

  • Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
  • Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, del Reglament general de circulació.
  • Ministeri d’Obres Públiques i Transports, març i juny de 1992. Senyals verticals de circulació. Volum I: Característiques dels senyals. Volum II: Catàleg i significat dels senyals.
  • Ordre del 28 de desembre del 1999. Norma 8.1-IC. “Senyalització vertical, de la instrucció de carreteres".
     

Punts de prestació

Nau de MantenimentAvinguda del Maresme, 508320 - El MasnouTel. 93 557 16 00manteniment@elmasnou.catHorari
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h.

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-08-2021 10:59