Seguretat i ordre públic

Núm.

13.001

Objectiu fonamental del servei

La Policia Local és un cos de seguretat que depèn del municipi i que té com a missió protegir el lliure exercici dels drets i de les llibertats de les persones i garantir el desenvolupament normal de la convivència, la seguretat ciutadana i la seguretat vial.

Prestacions servei

 • Protegir les autoritats de la corporació local i vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions i les dependències municipals.
 • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit al nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació, així com impartir formació en matèria d’educació
 • viària.
 • Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà.
 • Exercir de policia administrativa, a fi d'assegurar el compliment dels reglaments, ordenances, bans, resolucions i altres disposicions i actes municipals.
 • Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d'actes delictius.
 • Vigilar els espais públics i col·laborar amb la policia autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l'ordre en grans concentracions
 • humanes.
 • Cooperar en la resolució de conflictes privats.
 • Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d'acord amb el que disposen les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.
 • Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l'entorn.
 • Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària al municipi.
 • Auxiliar els jutges, els tribunals i el ministeri fiscal en la investigació dels delictes i en el descobriment i la detenció dels delinqüents.
 • Practicar, per iniciativa pròpia o a requeriment de l'autoritat judicial, del ministeri fiscal o dels superiors jeràrquics, les primeres diligències de prevenció i de
 • Custòdia de detinguts, i la prevenció i la custòdia dels objectes provinents d'un delicte o que hi estan relacionats.

Persones destinatàries

Tota la ciutadania.

Requisits d'accés

Cap en particular.

Documents a aportar

Cap, llevat del DNI o document que permeti la identificació de les persones per dur a terme algunes gestions de caràcter personal.

Ordenança fiscal o regulació de taxa

 • Taxa per expedició de documents administratius. Informes de la Policia Local. Apartats 11.1 i 11.2.
 • Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic. Apartat 7.
 • http://www.elmasnou.cat/document.php?id=17560

Normativa aplicable

 • Constitució espanyola (art. 104.1).
 • Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat (en especial els títols I i V).
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (art. 2).
 • Llei 16/91, de 10 de juliol, de policies locals de Catalunya.

Punts de prestació

Seu de la Policia LocalJoan Miró, 15008320 - El MasnouTel. 93 555 22 44Fax. 93 540 19 62seguretatciutadana@elmasnou.catHorari
Servei permanent, 24 hores al dia, tots els dies de l'any.

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-04-2018 14:28