Retirada de vehicles de la via pública

Núm.

13.007

Objectiu fonamental del servei

Garantir i assegurar la correcta ordenació i seguretat del trànsit de vehicles dintre del municipi, així com l’adequat l’ús adequat de les vies urbanes per part dels conductors, conforme a la normativa vigent reguladora d’aquesta matèria.
 

Prestacions servei

Retirar vehicles de la via pública per mitjà de grua i posterior trasllat al dipòsit municipal.

Persones destinatàries

Ciutadania en general.

Requisits d'accés

Cap.

Documents a aportar

Cap.

Ordenança fiscal o regulació de taxa

Normativa aplicable

  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (art. 25).
  • Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de traànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
  • Decret lLegislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
     

Punts de prestació

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-10-2018 16:26