Residència temporal per a persones amb dependència (RESPIR)

Núm.

23.009

Objectiu fonamental del servei

Carta de serveis: Serveis Socials

Millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores, proporcionant-los un temps de descans i donant resposta a determinades situacions familiars imprevistes.

Prestacions servei

Oferir atenció residencial temporal per a persones amb un determinat grau de dependència per raons d'edat o de discapacitat.

 

Persones destinatàries

El programa RESPIR, en la seva modalitat de centre residencial, s'adreça a aquelles famílies residents a la província de Barcelona que tenen al seu càrrec persones amb dependència, concretament gent gran (més de 65 anys) i persones amb discapacitat intel·lectual (d'entre 6 i 65 anys).

Requisits d'accés

 • Tenir al càrrec persones de més de 65 anys o persones amb discapacitat intel·lectual (d'entre 6 i 65 anys).
 • Estar empadronat al municipi del Masnou.
 • La resta dels requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent.
   

Horari

L'horari d'atenció al públic és:

 • De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
 • Dijous, de 16 a 19 hores.
 • El servei es presta segons les necessitats de la família i les disponibilitats dels centres residencials.

Correu electrònic

Telèfon

93 557 18 00

Fax

93 557 17 04

Ordenança fiscal o regulació de taxa

Preu públic fixat per la Diputació de Barcelona.

Normativa aplicable

 • Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària.
 • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
 • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 • Reial decret 174/2011, d‘11 de febrer, pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 • Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
   

Punts de prestació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-09-2023 13:37