Recollida i gestió de residus

Núm.

16.003

Objectiu fonamental del servei

Recollir i gestionar correctament els residus sòlids urbans per tal de garantir les condicions de salubritat adequades i complir les normatives mediambientals.

Prestacions servei

  • Recollir els residus sòlids urbans.
  • Dipositar-los als centres dedicats al seu correcte reciclatge o destrucció.
     

Persones destinatàries

Residents del Masnou i visitants.

Requisits d'accés

Cap.

Documents a aportar

Cap.

Ordenança fiscal o regulació de taxa

Normativa aplicable

  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus.
     

Reglament

Punts de prestació

Nau de MantenimentAvinguda del Maresme, 508320 - El MasnouTel. 93 557 16 00manteniment@elmasnou.catHorari
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h.

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-08-2021 11:03