Neteja de centres docents públics d'ensenyament primari

Núm.

32.004

Objectiu fonamental del servei

Mantenir en condicions adequades de neteja els centres docents públics d'ensenyament primari.

Prestacions servei

Netejar els centres docents públics d'ensenyament primari del municipi del Masnou.

Persones destinatàries

Persones usuàries dels centres docents i el seu personal.

Requisits d'accés

Cap.

Documents a aportar

Cap.

Horari

Horari dels diferents centres d'ensenyament.

Telèfon

935 571 600

Normativa aplicable

  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Punts de prestació

Nau de MantenimentAvinguda del Maresme, 508320 - El MasnouTel. 93 557 16 00manteniment@elmasnou.catHorari
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h.

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-08-2021 08:59