Manteniment i conservació de les vies públiques

Núm.

15.002

Objectiu fonamental del servei

Mantenir la qualitat del paviment de les calçades, les voreres i altres espais de la via pública per garantir la seguretat i la mobilitat de les persones i els vehicles en l’espai públic.
 

Prestacions servei

Dur a terme accions diverses de manteniment de les vies públiques.

Persones destinatàries

Residents del Masnou i persones visitants.

Requisits d'accés

Cap.

Documents a aportar

Cap.

Normativa aplicable

  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
     

Punts de prestació

Nau de MantenimentAvinguda del Maresme, 508320 - El MasnouTel. 93 557 16 00manteniment@elmasnou.catHorari
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h.

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-08-2021 11:01