Manteniment de centres docents públics d'ensenyament primari

Núm.

32.002

Objectiu fonamental del servei

Conservar els centres docents d'ensenyament primari de titularitat pública del municipi del Masnou en un correcte estat de funcionament.

Prestacions servei

Fer el manteniment preventiu, correctiu i normatiu dels centres docents d'ensenyament primari de titularitat pública.

Tal com queda descrit a l'apartat primer de l'article 164 de la Llei d'educació, l'Ajuntament és el responsable de la conservació, el manteniment i la vigilància dels edificis destinats a escoles. Des del Departament de Manteniment es porten a terme totes les tasques i actuacions que inclouen aquestes competències, referides tant a les instal·lacions com a l'exterior dels edificis, i es fan tant amb la Brigada municipal com mitjançant contractació d'empreses externes.

L'Ajuntament també es fa càrrec de les despeses dels subministraments (llum, aigua i gas).

Persones destinatàries

Persones usuàries dels centres docents i el seu personal.

Requisits d'accés

Cap.

Documents a aportar

Cap.

Telèfon

935 571 600

Normativa aplicable

  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Punts de prestació

Nau de MantenimentAvinguda del Maresme, 508320 - El MasnouTel. 93 557 16 00manteniment@elmasnou.catHorari
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h.

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-08-2021 08:50