Informació i gestió de l'escolarització

Núm.

32.005

Objectiu fonamental del servei

Promoure la corresponsabilitat entre l'administració educativa i l'administració local en la gestió del procés d'escolarització que duen a terme els centres educatius sufragats amb fons públics al municipi del Masnou.
 

Prestacions servei

 • Informar sobre la normativa i el calendari de cada procés d’escolarització.
 • Orientar i informar adequadament les famílies sobre l'oferta educativa del municipi.
 • Procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar.
 • Supervisar el procés d'admissió de l'alumnat i el compliment de les normes que el regulen.
 • Proposar a l'administració educativa les mesures que consideri adequades, sens perjudici de les competències que corresponen a la Inspecció Educativa.


El servei, impulsat conjuntament pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat i l'Ajuntament del Masnou, es presta des de l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME).
 

Persones destinatàries

En són destinatàries totes les famílies amb fills i filles en edat d’escolarització al segon cicle d’educació infantil (3-6 anys), a l’educació primària (6-12 anys) i a l’educació secundària obligatòria (12-15 anys).

Requisits d'accés

Durant el procés ordinari d’admissió, únicament cal complir els requisits d’edat per sol·licitar plaça al nivell escolar que correspongui a cada sol·licitud.

Fora del procés ordinari d’admissió i a partir de l’inici de cada curs escolar, les sol·licituds rebudes en el marc de les places vacants existents només s’atenen si corresponen a alumnes no escolaritzats a Catalunya, si deriven de canvis de domicili a un altre municipi o si s’al·leguen altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s’inclouen els canvis de centre derivats d’actes de violència de gènere o d’assetjament escolar.
 

Documents a aportar

 • Original i fotocòpia del document d’identitat (DNI/NIE/passaport) de la persona sol·licitant.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a.
 • Original i fotocòpia del llibre de família.
 • Justificant de convivència de l’alumne/a.
   

Horari

L’horari d’atenció és:
Durant el curs escolar, els dimecres de 10 a 14 hores.

Durant el període de preinscripció dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria:
De dilluns a divendres, de 10 a 14 hores.

L’OME és tancada durant el mes d’agost.

Correu electrònic

Telèfon

93 557 18 00

Normativa aplicable

 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009).
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, modificat pel Decret 10/2012, de 31 de gener (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007).
 • Conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament del Masnou per a la creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització.
   

Punts de prestació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-04-2018 13:46