Informació i atenció turística

Núm.

43.008

Objectiu fonamental del servei

Carta de serveis: Informació i promoció turística

Prestar serveis d’informació i acollida tant a la gent de la vila com a visitants d’un dia i turistes, garantint uns estàndards de qualitat a fi de satisfer les seves necessitats i expectatives.

Prestacions servei

Informar presencialment els turistes sobre l’oferta de la destinació i dels voltants, dins o fora de l’oficina (als llocs de major afluència de turistes) i a distància per diferents mitjans: per Internet, per correu, per telèfon…

El servei es presta mitjançant l'Oficina de Turisme del Masnou.

Persones destinatàries

Ciutadania en general, visitants d’un dia al Masnou que no pernocten al municipi i turistes que sí que pernocten al municipi.

Requisits d'accés

Per a la ciutadania en general, cap.

Documents a aportar

Cap.

Horari

De Setmana Santa a octubre

De dimecres a divendres, de 16 a 20 hores.

Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 hores.

Diumenges i festius, de 10 a 14 hores.

De novembre a Setmana Santa

Dijous i divendres, de 16 a 20 hores.

Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 hores.

Diumenges i festius, de 10 a 14 hores.

Juliol i agost

De dimecres a divendres, de 17 a 21 hores.

Dissabtes, de 10 a 14 h i de 17 a 21 hores.

Diumenges i festius, de 10 a 14 hores.

Tancament anual

Closed / Fermé / Días de cierre / Dies de tancament: 1 i 6 de gener, 1 de maig, i 24, 25, 26 i 31 de desembre.

Normativa aplicable

 • Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya. Pla de turisme de Catalunya.
 • Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
 • Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.
 • Decret 183/2010, de 23 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic
 • Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús turístic.
 • Ordre IRP/418/2010, de 5 d’agost, sobre l’obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s’allotgen als establiments d'hostalatge ubicats a Catalunya. Resolució.
 • Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.
 • Decret 1945/83, de 22 de juny, regulador de les infraccions i sancions en matèria de defensa dels consumidors i usuaris.
 • Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5138, pàg. 40100, de 26.5.2008, i en el DOGC núm. 5206, pàg. 66119, d'1.9.2008).
 • Decret 192/2009, de 9 de desembre, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de Turisme.
 • Llei 15/2007, del 5 de desembre, de l’Agència Catalana de Turisme.
 • Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
   

Punts de prestació

Oficina de Turisme - Casa de CulturaPasseig de Prat de la Riba, 1608320 - El MasnouTel. 935 571 834turisme@elmasnou.catLloc web:http://www.elmasnouterrademar.catHorari
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 09:43