Centre obert

Núm.

23.008

Objectiu fonamental del servei

Carta de serveis: Serveis Socials

Proporcionar atenció a totes les persones menors d'edat en situació de risc, afavorint el seu desenvolupament personal i la seva integració social, així com l'adquisició d'aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.
 

Prestacions servei

El servei de centre obert és un recurs diürn, fora de l’horari escolar, adreçat a infants i adolescents que, per motius sociofamiliars i laborals, resten moltes hores sense 
la supervisió i el suport d'una persona adulta o que es troben en risc d'exclusió social.
 
Aquest servei es basa en un treball integral amb els objectius següents:

 • Donar suport, estimular i potenciar l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat del menor.
 • Afavorir la socialització i la integració social dels menors i les seves famílies.
 • Prevenir les situacions de risc social i de ruptura amb la família i l'escola.
 • Compensar dèficits socioeducatius.
 • Adquirir aprenentatges i competències.
 • Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills i filles.

Les activitats que es desenvolupen al centre obert són les pròpies d'esplai i esbarjo amb la finalitat de treballar l'empatia, els valors i les habilitats socials de forma totalment lúdica, així com activitats psicomotrius i esportives.

També es treballa el reforç en els aprenentatges escolars i l'adquisició dels hàbits d'estudi en el cas que sigui necessari.
 
Al Masnou aquest servei es presta des del Centre Obert Maricel.

 

Persones destinatàries

Infants i adolescents que, per motius sociofamiliars i laborals, resten moltes hores sense la supervisió i el suport d'una persona adulta o que es troben en risc d'exclusió social.

Requisits d'accés

 • Els establerts en el Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària: “Els infants i adolescents han de viure en l’àmbit de l’àrea bàsica respectiva, cal la comunicació dels pares, tutors o guardadors; tot menor que estigui en situació de desemparament amb mesura protectora d’atenció en la pròpia família ha de ser admès, si així ho requereixen els equips que intervenen.”
 • Estar empadronat al municipi del Masnou.
 • La resta dels requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent.
   

Ordenança fiscal o regulació de taxa

Normativa aplicable

 • Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària.Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
 • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 • Reial decret 174/2011, d‘11 de febrer, pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 • Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
   

Punts de prestació

Centre Obert MaricelPlaça de Ramón y Cajal, 608320 - El MasnouTel. 93 557 18 95 (tcentre.obert.maricel@elmasnou.catHorari
De dilluns a divendres, de 16.30 a 20 hores.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-09-2023 13:36