Regidoria d'Educació

La regidoria d'Educació s'encarrega d'exercir les competències municipals en educació.

Podeu trobar més informació sobre l'educació al Masnou a la pàgina 'Educació', d'aquest mateix web municipal.

Les competències municipals en aquest camp són, entre d'altres, la participació en el procés d'escolarització, la cooperació en la construcció i el manteniment dels centres docents, la intervenció en els òrgans de participació escolar (Consell Escolar Municipal del Masnou) o l'organització d'activitats pedagògiques d'una àmplia varietat, amb el suport d'altres regidories, destinades a l'alumnat del Masnou.

Així, per exemple, conjuntament amb l'Àrea de Manteniment, la regidoria d'Educació s'encarrega del manteniment i de les millores estructurals i funcionals dels centres escolars públics. També col·labora en activitats escolars i extraescolars dels centres i de les associacions de pares i mares. L'Ajuntament del Masnou col·labora amb els centres educatius, tira endavant accions pròpies i participa en totes les iniciatives relacionades amb la formació dels ciutadans i ciutadanes.

ddd

L'Ajuntament és el titular de dues escoles bressol, Sol Solet i la Barqueta, del Centre de Formació de Persones Adultes (CFPAM) i de l'Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM).

Pel que fa a l'atenció i la informació a la ciutadania, la Regidoria d'Educació col·labora activament en l'escolarització de l'alumnat, gestionant els processos de preinscripció i matrícula de tots els serveis de titularitat pròpia. Tot això es fa a través de l'Oficina Municipal d'Escolarització.

Reglament del Consell Escolar Municipal

 

Àmbits d'actuació:

 

  • Participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria.
  • Cooperació amb la Generalitat de Catalunya en l’obtenció de solars necessaris per la construcció de nous centres docents. 
  • Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat municipal destinats a centres públics d’educació infantil i d’educació primària. 
  • Gestió dels centres d’ensenyament de titularitat municipal: escoles bressol, centre de formació de persones adultes i escola municipal de música. 
  • Participació en la programació de l'ensenyament en l'àmbit local, especialment a través de l’oficina municipal d’escolarització.
  • Desenvolupament d’accions de promoció educativa i prestació de serveis educatius complementaris.
  • Impuls del Pla Educatiu de Municipi.

Temes relacionats

Responsable polític

Tècnics municipals

Tècnic : August Cabré

Oficines

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)Plaça de la Igualtat, 108320 - El Masnoueducacio@elmasnou.catHorari Visites concertades els dimecres, de 10 a 14 h, i els divendres, d'11 a 14 h.

Informació relacionada