Regidoria d'Urbanisme i Obres

Àmbits d'actuació

  • Planejament, gestió i disciplina urbanístiques.
  • Llicències, autoritzacions i certificacions urbanístiques.
  • Projectes municipals.
  • Redacció i tramitació de projectes d’obres.
  • Direcció i control de les obres municipals.
  • Planificació del territori, espais verds i urbans, i la mobilitat.

Responsable polític