Informació relativa als habitatges d'ús turístic

Habitatges d'ús turístic

Atenció: L'Ajuntament del Masnou ha decretat una moratòria segons la qual no s'atorguen llicències per a habitatges d'ús turístic.

Més informació: 


Concepte, regles i principis generals

Són establiments d’allotjament turístic els locals i les instal·lacions oberts al públic on, de manera habitual i amb caràcter professional, els titulars ofereixen als usuaris, mitjançant un preu, allotjament temporal en les unitats d’allotjament, així com altres serveis turístics d’acord amb les condicions que estableix el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i habitatges d’ús turístic.

El titular d’un establiment d’allotjament turístic

S’entén per titular d’un establiment d’allotjament turístic aquella persona, física o jurídica, propietària o no dels locals i/o instal·lacions, que els explota comercialment sota els principis d’unitat empresarial d’explotació i responsabilitat del compliment de la normativa turística davant l’Administració.

Com es fa la comunicació?

La persona titular ha de presentar, prèviament a l’inici de la seva activitat, una declaració responsable conforme compleix els requisits exigits per la normativa turística, acompanyada d’una instància.
La documentació es presenta a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Un cop presentada la documentació, ja es pot iniciar l’activitat.

Què cal tenir en compte?

  • En el supòsit que la verificació tècnica de l’establiment sigui contradictòria amb les dades declarades responsablement, la Direcció General de Turisme ha d’ajustar, amb l’audiència prèvia a la persona interessada, les dades inscrites a la realitat verificada, sens perjudici de les actuacions que en matèria sancionadora correspongui impulsar.
  • Els establiments d’allotjament turístic que inicien la seva activitat a Catalunya s’inscriuen d’ofici al Registre de Turisme de Catalunya (Oficina de Gestió Empresarial).
  • La destinació d’un habitatge a l’ús turístic no és possible si està prohibit per l’ordenació d’usos del sector on es trobi o limitada pels estatuts de la comunitat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.
  • Els habitatges no poden ésser ocupats amb més places que les indicades a la cèdula d’habitabilitat.
  • Els habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia de l’òrgan competent en matèria de consum de l’Administració de la Generalitat.

Documentació 

Art. 68 Decret 159/2012, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.
a) Les dades de l’habitatge i la seva capacitat legal màxima.
b) Les dades del propietari o propietària.
c) El número de telèfon per atendre de manera immediata comunicacions relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.
d) La identificació de l’empresa d’assistència i manteniment de l’habitatge.
e) Declaració responsable conforme l’habitatge disposa de cèdula d’habitabilitat.
3. En el supòsit que hagi estat encomanada la gestió de l’habitatge, el document de comunicació prèvia contindrà, a més de l’anterior:
a) Dades de la persona gestora.
b) Declaració responsable conforme la persona gestora disposa de títol suficient del propietari per a la gestió de l’habitatge.

Altres informacions

El propietari d’un habitatge d’ús turístic té l’obligació de:

  • Facilitar als usuaris i veïns el telèfon d'atenció immediata de consultes i incidències.
  • Garantir un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge.
  • Remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l'estada de les persones que s'hi allotgen, a través del web dels Mossos d'Esquadra, Registre de viatgers d'establiments d'hostalatge.
  • Recaptar l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET).

Més informació

Formulari

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-09-2018 16:53