Servei: Cementiri

Núm.

16.005

Objectiu fonamental del servei

Carta de serveis: Cementiri i serveis funeraris

Garantir el servei obligatori consistent a donar sepultura a les defuncions que es puguin produir al municipi del Masnou, així com permetre les visites dels familiars als seus difunts.
 

Prestacions servei

El Cementiri Municipal i les seves sepultures són béns de domini públic afectes al servei públic que els és propi.

Els nínxols del Cementiri poden agrupar-se en les categories següents: nínxols en règim de concessió administrativa (amb una durada màxima de 50 anys) i nínxols en règim de lloguer.

La gestió la realitza l’Ajuntament del Masnou, mitjançant qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta, de conformitat amb la normativa legal aplicable i el reglament regulador del servei.
 

Persones destinatàries

Qualsevol persona, resident o no al Masnou, que disposi d’un nínxol en la modalitat de concessió o de lloguer, i que, per voluntat pròpia o dels seus familiars, vulgui ser enterrada al Cementiri.

Requisits d'accés

Compliment de la normativa sanitària mortuòria.

Documents a aportar

Llicència de sepultura emesa pel jutjat corresponent, títol de concessió del nínxol si no és concessió nova.

Ordenança fiscal o regulació de taxa

Normativa aplicable

  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
  • Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris.
  • Decret 297/1997, de 25 de novembre, sobre policia sanitària mortuòria.
     

Reglament

Punts de prestació

Cementiri Municipal del MasnouAvinguda de Joan XXIII, 10008320 - El MasnouTel. 93 557 17 14 / cementiri@elmasnou.catHorari

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2021 15:13