Crònica del ple de 21 de juny 2018

El Ple del juny aprova una modificació urbanística per guanyar 2.000 metres quadrats que es destinaran a equipaments municipals

El Ple del juny va aprovar, inicialment i d’urgència, la modificació? puntual del Pla general d’ordenacio? del Masnou en el sector de La Colomina, una actuació que te? com a objectiu el canvi de la qualificació? urbani?stica i els para??metres d’ordenació? d’un àmbit discontinu per tal de permetre l’ampliacio? de l’a??rea existent destinada a equipament en l’entorn immediat. La proposta va ser aprovada amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), C’s (3 vots), CUP-PA (2 vots), PSC (2 vots) i PP (1 vot); en contra d’ICV-EUiA-E (2 vots), i l’abstenció del PDeCAT-Unió (5 vots).

Tal com va explicar el regidor d’Urbanisme i Obres, Ricard Plana, “l’aprovació suposarà l’obtenció, sense cap cost, de gairebé dos mil metres quadrats de sòl públic en una zona estratègica”. Amb els futurs usos dels terrenys encara per definir, per la seva proximitat al Camp d’Esports Municipal d’Ocata, el regidor va parlar durant la seva intervenció de la possibilitat de destinar-los a instal·lacions esportives: “Som coneixedors de les necessitats que tenen els camps de futbol i no limitarem la possibilitat de tenir un nou camp al municipi.”  

Entre els sis grups municipals a l’oposició, no van faltar els defensors i detractors de la proposta. Federico de las Heras (PP) va justificar el vot a favor “perquè hi guanyem molt i qui voti en contra de la proposta vota en contra dels interessos del municipi”. De las Heras va afegir que “ja parlarem de què farem amb la parcel·la, però l’important és que la tindrem molt ben ubicada”. Ernest Suñé (PSC) va dir que “estem davant d’una oportunitat única i especial per concentrar els camps de futbol i els clubs esportius en un únic espai”. A més, va anunciar que “en el proper mandat ens assegurarem que s’executi”, així com la seva voluntat d’incorporar aquest projecte en el programa electoral. La posició de la CUP-PA va ser favorable a la proposta del Govern, però el seu portaveu, Dídac Miró, va demanar que “properament s’iniciï una comissió amb els grups municipals i les entitats per decidir quin serà l’ús d’aquest espai, ja que no volem que el que estem aprovant avui sigui només una promesa electoral”. També a favor hi va votar Ciutadans i el seu portaveu, Frans Avilés, va parlar d’una proposta “positiva per al municipi i una alternativa a l’escassetat d’equipaments esportius de grans dimensions”.

Eduard Garcia (PDeCAT- Unió) va justificar l’abstenció del seu partit per diversos motius i va incidir en el fet que el tema a debat era purament urbanístic. “Els primers interessats que es dediqui a l'esport som nosaltres, perquè ja hi treballàvem en l’anterior mandat, però la modificació que s’aprova només qualifica el terreny com a equipament”, va dir. Garcia també va explicar que aquesta modificació permetria al promotor construir-hi més habitatges: “Allà on anaven cases tindrem pisos i el model de barri es modifica.” El portaveu del grup demòcrata també va afegir que “és de les poques vegades que es fa una modificació d’un Pla general i no es convoquen els tècnics i advocats del Departament d’Urbanisme a explicar-ho als regidors municipals”.

La posició més crítica contra la proposta va ser del portaveu d’ICV-EUiA-E, Màxim Fàbregas, un grup que va acabar retirant l’única esmena que no havia estat acceptada i que feia referència a l’aplicació dels costos del promotor a l’hora d’estudiar l’aprofitament urbanístic: “No s’estudia quins costos té per al promotor actuar en una parcel·la que té un desnivell de 10 metres.” Fàbregas va dir que l’esmena responia a la voluntat de solucionar aquest fet, perquè “estem deixant d’ingressar diners que ens pertoquen”. Fàbregas també va retreure la no definició dels usos dels terrenys a la proposta. L’esmena que, a parer del grup d’ICV-EUiA-E, servia per donar solució al desnivell topogràfic a càrrec de l’empresa, va ser finalment retirada. El regidor d’Urbanisme va remetre’s als serveis tècnics, que deien que “la parcel·la ja està urbanitzada i no es permet avaluar les despeses de construcció futures”.

Durant el llarg debat, alguns dels grups de l’oposició van fer sentir els seus retrets cap a l’Equip de Govern i van criticar les seves maneres d’actuar, la manca d’informació i comunicació, així com la precipitació. Per tancar el debat, Plana va prendre’n nota per millorar la comunicació amb la resta de grups municipals i va anunciar que encara restaven dos terrenys propers que calia aconseguir si es volia fer una gran zona esportiva.

D’altra banda, la unanimitat al Ple va servir per aprovar dos punts centrats en les accions preventives contra les drogodependències. D’una banda, va ser aprovat, amb esmenes incorporades dels grups d’ICV-EUiA-E i PSC, el Pla d'accions 2018 del Pla municipal de prevenció de drogodependències 2015-2019, així com l’adhesió al projecte "Entorn sense fum", impulsat per la Generalitat, per prevenir l’inici del consum de tabac i l’exposició al fum ambiental del tabac.

Per contra, no es van poder aprovar les bases específiques reguladores de la concessió d'ajuts econòmics individuals a joves estudiants del Masnou per al transport per al curs 2018-2019. L’aprovació de les esmenes del PSC que demanaven, segons el seu portaveu, “més transparència en la gestió de les beques” va ocasionar que esdevinguessin nul·les, de manera que el projecte es va retornar i va ser retirada la proposta. El regidor de Mobilitat, Quim Fàbregas, va lamentar la situació i va afegir: “Cap concessió d’ajut que aprova l’Ajuntament és competència del Ple, sinó de l’alcalde”. Jaume Oliveras, va anunciar que buscaria un nou consens que permetés tirar endavant aquesta proposta.


Altres punts debatuts al Ple

Ratificació del Decret d'alcaldia amb número 1149, de data 4 de juny de 2018, de nomenaments dels representants de la ciutadania a títol individual al Consell de la Vila. Aprovat per unanimitat.

Ratificació del Decret d'alcaldia amb número 1070, de data 24 de maig de 2018, de nomenament dels representants dels Grups Municipals CUP-PA i PP al Consell de la Vila. Aprovat per unanimitat.

Ratificació del Decret d'alcaldia amb número 1274, de data 19 de juny de 2018, de nomenament de la representant del Grup Municipal Ciutadans al Consell de la Vila. Aprovat per unanimitat.

Es va donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació del compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del primer trimestre del pressupost 2018 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

Nomenament del jutge de pau substitut. Es va nomenar Joan Valls Guzmán, amb els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció del PP (1 vot), que es va abstenir.

Festes locals per a l'any 2019. Es van aprovar, per unanimitat, els dies 10 i 29 de juny.

Atorgament de poders generals per a procediments jurisdiccionals a procuradors i advocats, als efectes de la representació i defensa de l’Ajuntament del Masnou davant de jutjats i tribunals. Aprovat per unanimitat.

Aprovació inicial de la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’execució del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió directa, exercici 2018. amb els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció de la CUP-PA ( 2 vots), que es va abstenir.

Rectificació de l’error material en l’acord d’aprovació inicial de la modificació de l’apartat 29.5 de les bases d’execució del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió directa, exercici 2018. Es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció de la CUP-PA (2 vots), que es va abstenir.

Mocions i declaracions institucionals

Entre les mocions i declaracions presentades i aprovades, la conjunta presentada pels grups municipals del PDeCAT-Unió, C’s i PSC per sol·licitar la creació d'un pla de xoc per al barri d'Ocata va generar força discrepàncies entre els grups municipals. La moció presentada a instàncies de les diferents queixes dels veïns i veïnes del barri, i més concretament dels que formen part del col·lectiu Ocata Activa, els quals han elaborat un dossier amb un recull de diferents desperfectes i problemàtiques del barri que cal solucionar, demanava una diagnosi, una pla d’actuacions i una millor dotació econòmica per posar solució a les mancances que, a parer dels autors de la moció, té el barri. Va ser aprovada amb els vots a favor del PDeCAT-Unió (5 vots), PSC (2 vots) i C’s (3 vots), i les abstencions de la resta de grups municipals.

El grup d’ICV-EUiA-E va presentar unes esmenes amb la voluntat de fer extensiva la demanda d’aquest barri a tots els barris del municipi: “Som conscients de les mancances d’Ocata, però el Masnou s’ha de tractar com un tot”, va dir Fàbregas. Van quedar rebutjades en considerar, segons va dir el portaveu del PDeCAT-Unió, que desvirtuaven la moció, i afegia que “més endavant estaríem disposats a presentar una moció similar per a altres sectors que tinguin necessitats com aquesta”.

El regidor de Manteniment, Quim Fàbregas, va justificar l’abstenció del Govern “perquè amb les entitats veïnals o qualsevol ciutadà ens hi reunim tantes vegades com sigui necessari”. El regidor també va afegir que s’ha treballat en moltes de les incidències posades de manifest pel col·lectiu perquè ja ho tenien programat així “i, en general, no creiem que el barri d’Ocata tingui uns dèficits estructurals que no tinguin altres sectors”.

El portaveu del PSC, Ernest Suñé, va estar d’acord amb la moció presentada i va criticar el repartiment de les inversions, “fet pensant en el rèdit electoral” i va dir al Govern que “amb els anys que fa que governen han devaluat el barri d’Ocata”. Avilés (C’s) també es va mostrar favorable a les actuacions proposades per fer al barri d’Ocata.  

Finalment, l’alcalde, Jaume Oliveras, va convidar tots els ponents a passejar pel Masnou, “per comprovar que les actuacions a la via pública no brillen, precisament, per la seva absència”. El batlle va parlar d’una “inversió equilibrada pels barris” i va fer un repàs de les actuacions dutes a terme a les diverses zones del poble.

Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per la defensa del dret a l'habitatge al Masnou. Amb esmenes incorporades d’ERC-AM-MES i ICV-EUiA-E, es va aprovar amb els vots a favor de totes les formacions polítiques a excepció del vot contrari del PP (1 vot) i les abstencions de C’s ( 3 vots) i el PSC ( 2 vots).

Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per tal de regular els pisos d'ús turístic del municipi del Masnou. Es va aprovar amb els vots a favor de totes les formacions polítiques a excepció del vot contrari del PP (1 vot) i les abstencions de C’s (3 vots) i el PSC (2 vots).

Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per proposar la redacció d'una ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic al Masnou. Es va aprovar amb els vots a favor de totes les formacions polítiques a excepció d’ERC-AM-MES (6 vots) que s’hi va abstenir.

Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per uns pressupostos participatius i actuacions als barris. Aprovada amb els vots a favor d’ ICV-EUiA-E (2 vots), PDeCAT-Unió (5 vots), CUP-PA (2 vots) i PSC (2 vots), i les abstencions d’(ERC-AM-MES, 6 vots), C’s (3 vots), i PP (1 vot).

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre l'oferta de places de P3 a les escoles públiques del Masnou. Aprovada per unanimitat.

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-MES per a la protecció del corall vermell al litoral català. Aprovada per unanimitat.

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per la suspensió i moratòria de l'Informe técnico de estrategia de actuación en el Maresme del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient de l'Estat espanyol. Amb esmenes incorporades d'ERC-AM-MES, va ser aprovada amb els vots a favor de totes les formacions polítiques a excepció de C’s (3 vots) i PP (1 vot), que es van abstenir.

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en suport al professorat de l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca. Va ser aprovada amb els vots a favor de la CUP-PA (2 vots), ERC-AM-MES, (6 vots), PDeCAT-Unió (5 vots) i ICV-EUiA-E (2 vots), i el vot contrari del PSC (2 vots), C’s (3 vots) i PP (1 vot).

Audiència pública prèvia

Les intervencions del públic abans del Ple van ser diverses: representants de les entitats esportives del Club Atlètic Masnou i del Club Deportiu Masnou van prendre la paraula per demanar l’aprovació al Ple del punt referent a la modificacio? puntual del Pla general d’ordenacio? del Masnou en el sector de La Colomina; dos ciutadans van intervenir per demanar la preservació de les mines del municipi, i un veí de Can Xala i la presidenta del Casal de la Gent Gran de Can Malet també van demanar solucions a problemes puntuals.

Aquesta sessió plenària va ser la primera en què es va implantar la videoacta, un sistema audiovisual acompanyat per una acta electrònica que substitueix l’acta transcrita en paper i que té la mateixa validesa legal.

Coincidint amb el Dia Mundial de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), el conjunt del consistori va sumar-se a la campanya “Fes un gest per l’ELA”, endegada per la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls per donar a conèixer la malaltia. Els regidors i regidores van realitzar una fotografia conjunta simulant amb la posició dels dits d’una mà la lletra ela.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-07-2018 13:56