Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per a la creació d'una Comissió Informativa Municipal de caràcter específic sobre processos selectius i contractacions de personal

Març 2018