Nova ordenança amb sancions per a qui incompleixi les restriccions en el consum d'aigua

Última revisió 26-03-2024 08:55
22/03/2024

El text, que inclou multes de fins a 3.000 euros, estableix mesures excepcionals mentre duri la sequera

El Ple municipal va aprovar ahir, 21 de març, una nova ordenança que regula les mesures que pot aplicar l’Ajuntament en relació amb l’abastament d’aigua potable quan hi hagi sequera. El text va tirar endavant amb 15 vots a favor, de l’Equip de Govern (ERC, PSC i En Comú Podem) i de Fem Masnou. El PP va emetre 2 vots en contra, mentre que Junts (4) es va abstenir. L’ordenança es va aprovar ahir de forma inicial. Per tant, entrarà en vigor quan l’aprovi definitivament el Ple, un cop superat el període d’exposició pública.

Tal com va explicar Amadeu Quintana, cinquè tinent d’Alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Desenvolupament Sostenible, l’ordenança masnovina aplica el model proposat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Les limitacions i restriccions es corresponen amb les decretades per la Generalitat de Catalunya en declarar la fase d’emergència per sequera a bona part del territori, incloent-hi el Masnou. A més de limitar el consum domèstic d’aigua a un màxim de 200 litres per persona i dia, s’ha establert la prohibició d’omplir o reomplir piscines, regar jardins o netejar vehicles fora d’establiments especialitzats, entre d'altres. Es pot consultar un resum de les restriccions al web de la sequera de la Generalitat de Catalunya, així com a www.elmasnou.cat/medi-ambient, on també es poden trobar consells per estalviar aigua.

“Ens mancava l’eina per poder sancionar qui no compleixi la normativa”, va concretar Quintana per tal de citar una de les novetats principals que implica que l’Ajuntament hagi aprovat aquest text. “Confio molt en la gent, però a vegades hi ha qui fa les coes malament”, va afegir per subratllar que la majoria de la població està conscienciada en relació amb la sequera extrema que pateix Catalunya, però que també cal preveure sancions per perseguir i limitar el malbaratament d’aigua. L’ordenança, a més d’establir les mesures extraordinàries que pot aplicar l’Ajuntament mentre duri la sequera, estableix un règim de sancions davant les infraccions que vulnerin les restriccions. S’estructuren en tres categories: lleus, greus i molt greus. Les multes per infraccions lleus no superaran els 750 euros. En el cas de les greus, seran d’entre 751 i 1.500 euros. Les molt greus comportaran multes d’entre 1.501 i 3.000 euros.

Debat

Pilar Marset, regidora del PP, va explicar el motiu pel qual el seu grup va ser l’únic que es va oposar a l’ordenança. “No estem en contra de l’ús responsable de l’aigua —aclaria—, però el primer que hauria de fer l’Ajuntament és predicar amb l’exemple i aplicar més mesures d’estalvi als equipaments municipals abans de sotmetre la ciutadania a aquesta ordenança”. Va fer aquesta crítica arran d’una resposta a una pregunta que havia formulat el PP en relació amb el tancament de les dutxes del Complex Esportiu Municipal, precisament en compliment de les mesures previstes a l’estat d’emergència per sequera. Segons la regidora, se li va dir que “addicionalment a les mesures dictades en la fase d’emergència actual, no hi ha cap altre pla d’actuació específic per al control del consum d’aigua en l’àmbit de les competències municipals”. Va ser per això que va concloure que “els equipaments no estan fent tot el que haurien de fer”.

“Em dol aquesta reflexió”, li va respondre Quintana, que recordava que l’Equip de Govern havia facilitat als grups de l’oposició les dades que certifiquen l’estalvi d’aigua que ha aconseguit l’Ajuntament. “Per tant, sap que en els primers vuit mesos de l’any passat, l’Ajuntament ha reduït en un 40% el consum municipal de l’aigua”, va afirmar. Aquest estalvi es refereix al consum d’aigua dels equipaments, però també pel que fa al reg, la neteja viària i la resta d’usos municipals. Com que l’agreujament de la sequera ha implicat que s’endurissin les restriccions, es preveu que quan s’actualitzin les dades es podrà comprovar que la reducció del consum d’aigua dels darrers mesos haurà estat superior al 40% esmentat.

Al seu torn, Carme Baños, de Fem Masnou, va explicitar el suport del seu grup a regular el consum d’aigua durant la sequera, però va expressar “molts dubtes en relació amb l’efectivitat de l’ordenança”. “No queda clar que es destinin recursos per a les inspeccions i veiem dificultats perquè es compleixin els supòsits que s’hi especifiquen”, va objectar. Quintana va respondre incidint en el fet que l’ordenança atorga una nou instrument a l’Ajuntament, que és la capacitat de sancionar. “Si sap d’alguna eina millor, ens encantaria que ens ho digués”, va demanar. A més, va destacar que fa temps que l’Ajuntament fa campanyes per informar sobre la gravetat de la sequera i sobre les restriccions que s’han anat implantant, i que s'ha insistit en la importància d’estalviar aigua. Finalment, el regidor va dir que l’Ajuntament s’està posant en contacte amb “tots els propietaris i propietàries de piscines per recordar-los la prohibició d’omplir-les o reomplir-les” i que properament es farà el mateix amb tots els administradors de finques. El grup municipal de Junts no va participar en el debat.

Audiència pública

Mitja hora abans de l’inici del Ple va tenir lloc, com és habitual, l’Audiència pública prèvia. Van intervenir-hi dos veïns, que van plantejar diverses preguntes i queixes a l’Equip de Govern. En primer lloc, es va demanar que es reparessin desperfectes i sots en carrers del barri de Santa Madrona. Sílvia Folch, segona tinenta d’Alcaldia i regidora de Serveis Urbans i Manteniment, va respondre que es tenen en compte aquestes peticions, com les de la resta del municipi, i que es fa una valoració tècnica per establir les actuacions que han de ser prioritàries. “S’estan acabant de definir les que entraran en el contracte del 2024”, va concretar.

A banda, es va demanar que es retiressin els bancs que s'havien col·locat al recinte del CAP Ocata i que impedeixen l’accés de vehicles a la zona enjardinada, on acostumaven a aparcar vehicles. La petició la va fer un veí, que argumentava que aquesta zona d’aparcament improvisada era necessària per als casos de pacients que tenen urgències mèdiques. Ricard Plana, tercer tinent d’Alcaldia i regidor de Mobilitat i Via Pública i de Territori i Urbanisme, va concretar que la col·locació dels bancs i el fet de bloquejar l’accés als vehicles ha estat una actuació consensuada amb l’Institut Català de la Salut. Es va mostrar obert, però, a estudiar alguna mesura per “facilitar-hi l’accés amb vehicle per donar solució a diferents casuístiques”. Va precisar, però, que algunes de les opcions podrien requerir la participació i col·laboració del CAP.

La darrera intervenció es va referir a l’estació d’Ocata, reoberta recentment després d’unes obres de remodelació que l’han mantingut tancada durant dos anys. El veí que va intervenir va formular diverses queixes. La primera, que encara no hagin entrat en funcionament els ascensors que han de garantir l’accessibilitat de l’estació. De nou, va respondre Plana, que va precisar que l’Ajuntament hi està sobre, demanant que es posin en funcionament, però que Renfe està pendent de la connexió a l’escomesa elèctrica que ha d’efectuar Endesa i, aquesta última, d’obtenir els permisos del titular de la carretera N-II, que és la Generalitat de Catalunya, perquè l’estació es troba al límit d’aquesta via. Alhora, el veí va demanar més bancs per seure a l’estació i que s’instal·lin marquesines que cobreixin més metres de les andanes, per protegir els usuaris del sol i de la pluja. Plana va respondre que ja s’ha fet aquesta petició a Renfe i que es reiterarà en les properes reunions previstes amb l’operador ferroviari.

Votacions del Ple

· Aprovació del compte justificatiu de l'assignació econòmica del Grup Municipal PSC-CP de l'exercici 2023 i de l'aportació econòmica de 2024.

S’aprova, amb 13 vots a favor (ERC, PSC, PP i En Comú Podem) i 8 abstencions (Fem Masnou i Junts).

· Aprovació del compte justificatiu de l'assignació econòmica del Grup Municipal Junts pel Masnou de l'exercici 2023 i de l'aportació econòmica de 2024.

S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, PSC, Junts, PP i En Comú Podem) i 4 abstencions (Fem Masnou).

· Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

S’aprova, amb 15 vots a favor (ERC, PSC, Junts i En Comú Podem) i 6 abstencions (Fem Masnou i PP).

· Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2024.

S’aprova, amb 11 vots a favor (ERC, PSC i En Comú Podem) i 10 abstencions (Fem Masnou, Junts i PP).

· Aprovació inicial de l'expedient número 05/2024 de modificació de crèdit sota la modalitat de suplement de crèdit.

S’aprova, amb 11 vots a favor (ERC, PSC i En Comú Podem) i 10 abstencions (Fem Masnou, Junts i PP).

· Esmena d’error aritmètic en l’acord del Ple, d’aprovació de la continuïtat del contracte de gestió i explotació de les sales de vetlla del Cementiri municipal.

S’aprova, amb 15 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC i En Comú Podem) i 6 abstencions (Junts i PP).

· Segona pròrroga del contracte serveis de neteja d'edificis i dependències municipals, LIC 19/2019.

S’aprova, amb 11 vots a favor (ERC, PSC i En Comú Podem), 6 abstencions (Junts i PP) i 4 vots en contra (Fem Masnou).

· Autorització de la cessió del contracte d'explotació, mitjançant concessió demanial, de l'àrea de servei número 4 al davant del carrer del Pintor Villà, LIC 11/2020.

S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, PSC, Junts, PP i En Comú Podem) i 4 abstencions (Fem Masnou).

· Rectificació de l'inventari general de béns i drets de l’Ajuntament del Masnou a 31 de desembre de 2023.

S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, PSC, Junts, PP i En Comú Podem) i 4 abstencions (Fem Masnou).

· Delegació a favor de la Diputació de Barcelona de la competència per a la selecció de personal temporal de tècnic/a auxiliar de Biblioteca.

S’aprova, amb 19 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, Junts i En Comú Podem) i 2 abstencions (PP).

· Aprovació inicial de la modificació de la plantilla 2024.

S’aprova, amb 11 vots a favor (ERC, PSC i En Comú Podem) i 10 abstencions (Fem Masnou, Junts i PP).

· Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana del Masnou per a la regulació de les reserves mínimes d’aparcament als sòls destinats a la promoció d’habitatge protegit.

S’aprova, amb 15 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC i En Comú Podem) i 6 abstencions (Junts i PP).

· Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera del Masnou.

S’aprova, amb 15 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC i En Comú Podem), 4 abstencions (Junts) i 2 vots en contra (PP).

· Moció presentada pel Grup Municipal del PP sobre la necessitat que el Consell Escolar Municipal planifiqui actuacions perquè als col·legis del Masnou es compleixi la llei sobre política lingüística i les sentències judicials.

Es rebutja, amb 19 vots en contra (ERC, Fem Masnou, PSC, Junts i En Comú Podem) i 2 vots a favor (PP).

· Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per demanar al Govern de l’Estat que es mantingui en el 10% l’IVA del subministrament de la llum.

Aprovada en Junta de Portaveus, amb 17 vots a favor (ERC, Fem Masnou, Junts, PP i En Comú Podem) i 4 en contra (PSC).

· Declaració institucional presentada pels grups municipals del PSC, ERC i En Comú Podem per demanar una millora del finançament dels ajuntaments.

Aprovada per unanimitat a la Junta de Portaveus.

· Declaració institucional presentada pels grups municipals del PSC, ERC i En Comú Podem amb motiu del 8 de març de 2024, Dia Internacional de les Dones.

Aprovada per unanimitat a la Junta de Portaveus.

Resum de les mesures en la fase 1 d'emergència per sequera.
Resum de les mesures en la fase 1 d'emergència per sequera.

Vídeos

Ple ordinari del dia 21 de març de 2024

Audiència prèvia del dia 21 de març de 2024