El Ple torna a modificar el pla urbanístic de Can Bernades a petició de la Generalitat

Última revisió 05-10-2023 17:25
22/09/2023

A banda, es canvia el règim de retribucions als càrrecs electes que es va aprovar el 4 de juliol

El Ple municipal va aprovar ahir un nou text refós de la modificació puntual del pla urbanístic que afecta Can Bernades, que és la zona on es troba el Càmping Masnou. El document va tirar endavant amb 13 vots a favor, de l’Equip de Govern (ERC, PSC i En Comú Podem) i del PP. Els vuit regidors i regidores dels altres dos grups de l’oposició, Fem Masnou i Junts, van votar-hi en contra.

Ara cal esperar que Generalitat de Catalunya revisi de nou la proposta de modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanística del Masnou (PGOUM) i l’aprovi definitivament o torni a fer requeriments a l’Ajuntament. A fi de comptes, la tramitació de la modificació torna al punt en què va quedar el febrer d’enguany, quan el Ple va fer esmenes sobre la proposta anterior per donar compliment a la resolució emesa aleshores per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona (Generalitat de Catalunya). En concret, l’únic canvi que es fa ara, també a petició del mateix organisme i en relació amb la versió del febrer, és la incorporació de dos informes: l’un, de la demarcació de Costes a Catalunya del Ministeri de Transició Ecològica; l’altre, de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). L’Ajuntament ha rebut tots dos informes els darrers mesos. Són favorables, si bé incloïen algunes prescripcions que s’han incorporat a la proposta de modificació del PGOUM.

Durant el debat al Ple, el regidor d’Urbanisme, Ricard Plana, va resumir els passos que s’han fet des que es va iniciar aquesta modificació urbanística, que no sols afecta Can Bernades, sinó també la Fabriqueta, un edifici històric del nucli antic que es vol protegir, i l’entorn del passeig del Bellresguard. “Es tracta d’una tramitació llarga i d’un document complex”, va resumir Plana. L’únic grup de l’oposició que va votar a favor de la proposta va ser el PP. El seu portaveu, Antonio Marset, va incidir en l'arduïtat d’aquesta modificació urbanística i l’alt nivell de coneixements tècnics que fan falta per avaluar-la. Tot i admetre alguns dubtes, va decantar-se per donar suport al text en considerar que l’equip tècnic de l’Ajuntament domina la matèria millor que ell mateix. També perquè la darrera paraula no la té el Ple, sinó que, en última instància, “serà la Generalitat qui analitzarà l’expedient i decidirà si compleix la norma”. Més enllà de les formalitats, Marset va identificar els aspectes positius de la modificació proposada: “S’hi construiran habitatges, també protegits, i se cediran espais per a serveis a la població”. “Això ens agrada”, va concloure.

En canvi, els altres dos grups de l’oposició, Fem Masnou i Junts, van mostrar el seu rebuig frontal a continuar la modificació urbanística, fins al punt de demanar-ne la retirada. Meritxell Torrano, regidora de Fem Masnou, va dir que el seu grup mantenia la posició radicalment contrària que ja va mostrar en el mandat anterior, i va qualificar de “pelotazo urbanístic” la proposta i va recordar que ja aleshores van demanar la dimissió del regidor Plana per promoure-la. “No estem a favor d’un projecte que densificarà més el Masnou i un barri on ja hi manquen serveis i que pateix una mobilitat complicada; això sense deixar de banda el fort impacte mediambiental que comporta una construcció d’aquestes característiques a primera línia de mar”, va resumir.

Montse Real, portaveu de Junts, va al·legar que el fet de continuar amb la tramitació de la modificació urbanística de Can Bernades implica incomplir el Pla director urbanístic (PDU) dels sòls no sostenibles del litoral, que es troba en fase d’aprovació inicial. És un document d’abast català del qual la Generalitat de Catalunya està ultimant el procediment per elevar-lo a definitiu. Per a Real, es tracta d’una norma de caràcter superior que, almenys en aquesta fase, bloqueja la proposta que impulsa l’Equip de Govern per a Can Bernades: “No poden tramitar cap modificació [...]. Pertoca retirar-la del Ple, elaborar els informes vinculants i, després, seguir-hi treballant”, va determinar, i va vaticinar que la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya acabarà tombant el projecte.

En resposta a les crítiques de Fem Masnou i Junts, Ricard Plana va reiterar els arguments centrals de l’Equip de Govern cada cop que la proposta s’ha debatut al Ple: “Augmentem en molt els metres quadrats de sòl públic i el nombre d’habitatges protegits”. Quant al suposat incompliment del PDU que esgrimia Junts, el titular d’Urbanisme va incidir en el fet que la Generalitat només ha requerit l'addició de dos informes: “Els afegim i prou. No ha dit res d’allò que, segons vosaltres, hauria de dir”. És a dir, segons Plana, la Generalitat no ha aturat la modificació urbanística a Can Bernades per ser incompatible amb el PDU, tal com sostenia Junts, sinó que amb la petició de la inclusió dels informes està, de facto, donant continuïtat a la tramitació. “No sabem què dirà la Generalitat en el futur —afegia—; ara només fem cas de la petició que fa qui en té la competència [d’aprovar, definitivament o no, la modificació urbanística]”. “Tinc la sensació que cada cop que aquest tema passa pel Ple dieu excuses diferents, perquè, en el fons, el que no voleu és modificar el planejament de l’any 2001”, va recriminar el regidor d’Urbanisme, que va afegir que si es compara amb la modificació que es planteja ara “es pot saber què és el que Junts vol conservar”.

Retribucions d’electes

La sessió plenària d’ahir va modificar el règim de retribucions als càrrecs que va prosperar al Ple extraordinari celebrat el 4 de juliol. En aquesta ocasió, es va aprovar amb 13 vots a favor (ERC, PSC, PP i En Comú Podem) i 8 vots en contra (Junts i Fem Masnou). Els canvis bàsics són dos. D’una banda, s’atorga al regidor de l’Equip de Govern Amadeu Quintana (En Comú Podem) una dedicació parcial del 50%. És a dir, passa a tenir un sou per les hores de feina que ha de dur a terme com a cinquè tinent d’Alcalde i regidor de Transició Ecològica i Desenvolupament Sostenible i de Solidaritat i Cooperació.

Així, la relació de regidors i regidores de l’Equip de Govern amb dedicació (sou) queda segons es detalla al quadre següent.

Càrrec

Dedicació

Nombre regidors

Retribució anual (en brut)

 Alcalde

 Exclusiva (100%)

1

59.515,09 €

 Tinença d’alcaldia 

 Exclusiva (100%)

4

52.042,16 €

 Tinença d’alcaldia

 Parcial (50%)

1

26.021,08 €

 Regidoria delegada

 Parcial (75%)

3

34.439,68 €

Per tant, Quintana deixarà de percebre dietes per assistència efectiva als òrgans col·legiats, ja que només es retribueixen els regidors i regidores sense dedicació, que són els de l’oposició i dues regidores de l'Equip de Govern: Anna Torrijos, sisena tinenta d’Alcaldia i regidora de Modernització i Atenció Ciutadana, i Isabel Alfaro, regidora de Gent Gran i de Benestar Animal, Salut Pública i Consum. Precisament, és en l’epígraf de les dietes per assistència als òrgans col·legiats on ahir es van aprovar la resta de canvis respecte al règim de retribucions aprovat el 4 de juliol.

Es modifica l’import de la retribució per l’assistència a tots els òrgans, excepte al Ple i a la Junta de Govern Local, que es manten en 536 i 150 euros, respectivament. La resta s’igualen tots en 200 euros. En el règim anterior, les retribucions variaven segons l’òrgan, en una forquilla que anava des dels 268 euros per les comissions informatives fins als 152 de la Junta de Portaveus. Es manté, però, el nombre màxim d’assistències a cada òrgan col·legiat que es poden retribuir anualment (13).

A més, cal precisar que al Ple d’ahir també es va modificar el nombre màxim dels vocals titulars de cada grup municipal a les comissions informatives i a la Comissió Especial de Comptes. En lloc d’un vocal titular, n’hi haurà dos per partit, amb l’excepció d’En Comú Podem, que només té un regidor (Amadeu Quintana, que tampoc no rebrà dietes perquè té dedicació). Aquesta ampliació dels regidors i regidores que a la pràctica assistiran a les comissions es va aprovar amb 17 vots a favor (ERC, PSC, Junts, PP i En Comú Podem) i 4 en contra (Fem Masnou). La graella següent detalla les retribucions per assistència efectiva als òrgans col·legiats.

Òrgan

Import 2023

 Ple

536 €

 Junta de Govern Local

150 €

 Junta de Portaveus

200 €

 Comissió Informativa de Comunitat i Persones

200 €

 Comissió Informativa de Serveis Generals

200 €

 Comissió Informativa de Territori

200 €

 

Audiència pública

Com és habitual, mitja hora abans de l’inici del Ple, es va celebrar l’Audiència pública. Van ser quatre veïns i veïnes els qui van exposar diversos temes. Un d’ells va demanar millores en l’atenció presencial de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, perquè, segons el seu parer, ha empitjorat arran dels canvis que es van introduir en la pandèmia. En aquest sentit, també es va queixar de l’atenció que presta l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, ja que considerava que funcionava millor quan els tributs els gestionava directament l’Ajuntament.

Una altra persona va denunciar un presumpte abús d’un comerciant respecte a la zona de càrrega i descàrrega situada davant del seu establiment, ja que, segons ella, impedeix que altres persones puguin estacionar-hi els seus vehicles. Les altres dues veïnes van fer queixes respecte al manteniment dels espais públics: parcs, carrers i platges. Una d’elles també va demanar que es faci un conveni amb l’Ajuntament de Teià per tal que els masnovins i masnovines puguin utilitzar a preus reduïts la piscina municipal descoberta del poble veí quan hi ha bandera vermella a les platges del Masnou.

Totes les demandes van ser respostes per diversos regidors i regidores de l’Equip de Govern, en el sentit que les estudiarien, indagarien les possibles disfuncions i mirarien de posar-hi remei.
 

Votacions del Ple

Tot seguit, es detallen els punts de l’ordre del dia del Ple municipal del 21 de setembre i el resultat de les votacions.

I. Part resolutiva:

1. Aprovació dels esborranys de les actes següents:

- Ple extraordinari del dia 17 de juny de 2023.

- Ple extraordinari del dia 26 de juny de 2023.

- Ple extraordinari del dia 4 de juliol de 2023.

- Ple ordinari del dia 20 de juliol de 2023.

S’aproven per assentiment

 

2. Informacions de l'Alcaldia.
 

3. Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2023 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
 

4. Donar compte de l'informe sobre el compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions de l’Ajuntament del Masnou corresponent al primer i segon trimestres de 2023 i càlcul del període mig de pagament.
 

5. Aprovació del compte justificatiu corresponent a l'assignació econòmica del Grup Municipal de Cs, corresponent al 1r semestre de 2023.

S’aprova per unanimitat.
 

6. Aprovació del Compte General de l’Ajuntament del Masnou de l’exercici 2022.

S’aprova amb 13 vots a favor (ERC, PSC, PP i En Comú Podem) i 8 abstencions (Fem Masnou i Junts).
 

7. Donar compte de l’acceptació dels càrrecs en règim de dedicació exclusiva.

8. Règim dedicacions i retribucions, i assistències membres electes.

S’aprova amb 13 vots a favor (ERC, PSC, PP i En Comú Podem) i 8 en contra (Fem Masnou i Junts).
 

9. Modificació dels nombre de titulars a les comissions informatives i de la Comissió Especial de Comptes.

S’aprova amb 17 vots a favor (ERC, PSC, Junts, PP i En Comú Podem) i 4 en contra (Fem Masnou).
 

10. Nomenament dels i les representants municipals per a diferents organismes.

S’aprova amb 13 vots a favor (ERC, PSC, PP i En Comú Podem) i 8 abstencions (Fem Masnou i Junts).
 

11. Modificació puntual PGOU sectors PE4 Can Barnades i PE6 Joan Roig i entorns del pg. de Bellreguard.

S’aprova amb 13 vots a favor (ERC, PSC, PP i En Comú Podem) i 8 en contra (Fem Masnou i Junts).

 

12. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal de l'Edificació.

S’aprova per unanimitat.
 

13. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de terrasses d’establiments de restauració i assimilats als espais públics.

S’aprova amb 17 vots a favor (ERC, PSC, Junts, PP i En Comú Podem) i 4 abstencions (Fem Masnou).

 

14. 2a pròrroga del conveni de delegació de competències entre l'Ajuntament del Masnou i el Consell Comarcal del Maresme, per a la prestació del servei en matèria de recollida i transports de residus municipals.

S’aprova amb 15 vots a favor (ERC, PSC, Junts i En Comú Podem) i 6 abstencions (Fem Masnou i PP).
 

II. Part de control:

15. Donar compte dels decrets d'Alcaldia i de les regidories delegades del mes de juliol i agost del 2023.

16. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local del mes de juliol de 2023.

17a. Declaració institucional de suport als pobles del Marroc i de Líbia per les catàstrofes que han patit recentment, un terratrèmol i inundacions, respectivament.

S’aprova per unanimitat a la Junta de Portaveus.

17b. Declaració institucional de suport a l’exconseller Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà, condemnats recentment per l’Audiència de Barcelona, per considerar injusta la sentència.

S’aprova a la Junta de Portaveus, amb el suport d’ERC, Fem Masnou, Junts i En Comú Podem i el rebuig del PSC i del PP.

18. Precs i preguntes.

Captura de pantalla de la retransmissió del Ple del 21 de setembre del 2023.
Captura de pantalla de la retransmissió del Ple del 21 de setembre del 2023.
Autor: Youtube.

Vídeos

Ple ordinari del dia 21 de setembre de 2023