El Ple tira endavant la gestió pública de l'aigua

Última revisió 20-02-2024 09:59
16/02/2024

Com el mes anterior, l’aigua va tornar a ser el tema central del Ple del febrer. En aquest cas, a la sessió celebrada el dia 16 es va reprendre el debat sobre la recuperació de la gestió directa de l’aigua potable.

En concret, el punt de la sessió del febrer va debatre l’aprovació inicial de l'establiment i el canvi de la forma de gestió del servei públic municipal d’abastament d’aigua potable. Va ser aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC, PSC i En Comú) i de Fem Masnou, i el vot contrari de Junts i el PP.

Al Masnou, l’abastament d’aigua és un servei públic gestionat per una empresa privada i, tal com va explicar el regidor de transició ecològica i desenvolupament sostenible, Amadeu Quintana, el contracte d’abastament d’aigua potable entre l’Ajuntament i Agbar finalitzava l’octubre de 2022, però se’n va fer una pròrroga fins al 31 d’octubre de 2025, mentre se’n preparen canvis en la forma de gestió. “Si tot va bé, el novembre de 2025 l’empresa municipal SUMEM estarà en disposició d’assumir i gestionar el servei”, va confirmar. 

Si bé la formació Fem Masnou va donar suport a la proposta, el seu portaveu, Sergi Amat, va recordar que aquest tema ja s’havia tractat abans de prorrogar el contracte amb l’empresa concessionària i va incidir en l'actual pèrdua d'unanimitat de tot el consistori: “Fora bo que el Govern tornés a intentar aquest consens respecte a aquesta política tan important”. Amat va reiterar la confiança del seu partit pel sector públic i va afegir que “penso que Agbar no és una empresa, és una màfia, i tothom qui governa té molts problemes per fiscalitzar-la; només aquest motiu ja hauria de ser suficient per municipalitzar l’aigua”.

Pilar Marset, del PP, va fer un seguit de reflexions sobre les possibles actuacions de millora, principalment relatives als comptadors, els hidrants i les canonades de fibrociment de la xarxa d’abastament d’aigua potable actual que es va encarregar de rebatre el regidor Quintana. L’edil va parlar de possibles subvencions ja sol·licitades que permetran dur a terme millores com la digitalització d’una part molt important del parc de comptadors o el canvi de tres de les canonades de fibrociment que estan en més mal estat del municipi. Respecte als hidrants, va reconèixer que en falten, però també que se n’han fet molts a càrrec del fons de reversió establert en la concessió amb l’actual empresa que gestiona el servei municipal d'aigua. Quintana va concloure que “hem plantejat una gestió de l’aigua que tindrà un superàvit que ens permetrà poder anar fent en un temps prudencial el que Agbar no ha fet en els últims vint anys”.

Joan Maria Duran, de Junts, va ser especialment crític amb la forma de gestió directa del servei d’abastament d’aigua mitjançant l’entitat pública empresarial local SUMEM. “Fer d’empresaris amb diners públics no és ni eficient ni ètic”, va sentenciar. “Assumir un repte com el de l’aigua és força complex i no ho podem deixar en mans d’aficionats, perquè, a més, els resultats els patiran els ciutadans amb interrupcions del servei o l’increment dels preus”, va dir, i va parlar de les pèrdues generades per l’empresa des de la seva creació.

“Dir principiants a les persones que estan al capdavant em sembla una falta de respecte”, va advertir Quintana, que també va contraargumentar les afirmacions de Duran sobre les pèrdues de l’empresa i va incidir en el fet que s’havia posat en marxa una empresa des de zero. En aquest punt va prendre la paraula el regidor Artur Gual, també president del Consell d'Administració de SUMEM, per explicar que “és lògic i normal tenir pèrdues quan muntes estructura i encara no has començat a facturar”. A més, va avançar a Duran i al Ple que "el 2023 la tendència negativa s’ha revertit i serà positiva”.

Cap a un nou model de gestió dels residus urbans

Al Ple del febrer també s’hi va aprovar l’inici de l'expedient per a la redacció d'una nova ordenança general de gestió de residus urbans en què l’Ajuntament s’ha plantejat un canvi de model en la recollida de residus cap a un de més eficient. Les noves directives europees estableixen percentatges de reciclatge molt superiors als que s’estan assolint al Masnou i, d’altra banda, el contracte vigent del servei de recollida de residus, neteja viària i platges està en el seu darrer any de pròrroga. Per aquest motiu, s’ha d’iniciat el procés de licitació per tal que el gener de 2025 pugui començar a prestar el servei l’empresa guanyadora del concurs. La proposta va ser aprovada amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-PSC i En Comú) i, en contra, de l’oposició (Fem Masnou, Junts i PP).

El nou model de recollida de residus que es defineix a l’esborrany de plecs té principalment dos objectius clars: d’una banda, assumir els percentatges de reciclatge fixats per les directives europees i, de l’altra, establir una taxa justa de manera que, qui participi en el servei de recollida selectiva separant els residus que genera a la llar o al comerç pagui menys que els que no ho facin. Aquest nou model que es vol implantar consisteix en una recollida de contenidors de més capacitat i en què els contenidors de totes les fraccions, menys el vidre, aniran tancats amb tancaments intel·ligents, de manera que l’usuari s’hagi d’identificar per poder dipositar els residus que generi a la llar. Permetrà obtenir dades del nivell de participació en el servei de recollida selectiva, fet que possibilitarà que l’Ajuntament pugui bonificar aquells usuaris del servei que segueixin un patró d’aportacions de les diferents fraccions definides prèviament i penalitzar aquelles persones que no separen adequadament els residus que generen a la llar o en comerços.

Futura ampliació de la zona verda d’aparcament regulat

El Ple també va aprovar l'inici de l'expedient per fer una nova modificació de l’establiment del servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles després que l’anterior comportés el replantejament de la posada en marxa de la zona verda. I és que, a la vista dels resultats de la prova pilot, l’Equip de Govern té la voluntat de consolidar-la i ampliar l’estacionament regulat en superfície a altres zones del municipi, amb la finalitat de reduir la utilització del cotxe, estendre la zona verda cap a altres zones del Masnou on s’han detectat dèficits i no es troben protegides i afavorir la implantació de la futura zona de baixes emissions. Aquest punt també va ser aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-PSC i En Comú) i en contra de l’oposició (Fem Masnou, Junts i PP).

Altres punts aprovats

  • Ratificació del Decret d'Alcaldia 153 de 24 de gener de 2024 de nomenament de membres del Consell de la Vila. Aprovat per unanimitat.
  • Adhesió al codi ètic en la contractació pública de la Generalitat de Catalunya. Aprovat amb els vota a favor de tots els grups polítics del consistori a excepció del PP  (2 vots), que s’hi va abstenir
  • Aprovar la continuïtat del contracte de gestió i explotació de les sales de vetlla del cementiri municipal. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-PSC i En Comú, 11 vots), i les abstencions de l’oposició (Fem Masnou, Junts i PP, 10 vots).
  • Desestimació del recurs de reposició presentat pel Comitè d'Empresa contra l'aprovació de la relació de llocs de treball. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-PSC i En Comú, 11 vots), el vot en contra de Fem Masnou (4 vots) i les abstencions de Junts ( 4 vots) i el PP (2 vots).
  • Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament del Masnou per dur a terme la selecció conjunta del personal funcionari i constituir una borsa de treball de les policies locals. Aprovat amb els vota a favor de tots els grups polítics del consistori a excepció del PP  (2 vots), que s’hi va abstenir
  • Aprovació del compte justificatiu d'assignació econòmica del Grup Municipal ERC-AM-MES, exercici 2023, i de l'aportació econòmica de 2024. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC, PSC i En Comú) i del PP (2 vots), i les abstencions de Fem Masnou (4 vots) i Junts (4 vots).

Declaracions institucionals

  • Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Junts pel Masnou de suport al tractat sobre la prohibició de les armes nuclears. Aprovada per unanimitat.

Audiència pública prèvia al Ple

Un ciutadà va presentar la seva queixa sobre la col·locació recent de bancs i mobiliari urbà al recinte del CAP Ocata -on està prohibit circular i estacionar-, amb l'objectiu de dificultar que cotxes privats ocupin el lloc exclusiu per a ambulàncies i altres vehicles mèdics. La resposta del Govern va basar-se en el fet que la petició havia estat del CAP arran de l’alta ocupació d’aquest espai per vehicles de persones no usuàries del centre sanitari després d’haver-se implantat la zona verda d’aparcament regulat.

 

 

Vídeos

Ple ordinari del dia 15 de febrer de 2024

Audiència prèvia del dia 15 de febrer de 2024