El Ple de maig tindrà lloc el dijous 20

Última revisió 17-05-2021 09:37
14/05/2021

Es convoca una sessió ordinària del Ple municipal, el 20 de maig de 2021, a les 19 h.

Es farà de forma telemàtica i es retransmetrà a través del canal Yotube de l'Ajuntament del Masnou.

Audiència pública prèvia al Ple

A les 18.30 h tindrà lloc l’Audiència pública prèvia al Ple, de forma telemàtica (com a mesura preventiva per la pandèmia de la COVID-19). Es retransmetrà en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament.

Les persones que vulguin que l’Audiència pública abordi algun assumpte han de sol·licitar-ho per instància a l'Ajuntament abans de les 14 h del 20 de maig. Poden fer-ho aquí.

L'ordre del dia del Ple és el següent:

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 22 d'abril de 2021.

2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

4. Ratificació del Decret d'Alcaldia número 867 de 29 d'abril de 2021 de nomenament per substitució dels membres representants de l'Associació veïnal del Cul d'Ocata al Consell de la Vila.

5. Donar compte del Decret d'Alcaldia número 753 de data 21 d'abril de 2021 d'aprovació de la liquidació pressupostària exercici 2020.

6. Donar compte de l'informe d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera de la liquidació pressupostària exercici 2020.

7. Donar compte de l’informe anual emès per la Intervenció general de l’Ajuntament del Masnou relatiu a les resolucions adoptades pel president/alcalde de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2020.

8. Donar compte informe anual dels resultats del control intern, que s'estableixen a l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes locals, de l'exercici 2020.

9. Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del primer trimestre del pressupost 2021 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

10. Donar compte de l'informe sobre el compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions de l’Ajuntament del Masnou corresponent al primer trimestre de 2021 i càlcul del període mig de pagament.

11. Aprovació inicial de l'expedient número 09/2021 de Modificació de Crèdit per Suplement.

12. Aprovació inicial de la relació número 1/2021 de factures extrajudicials.

13. Aprovació de les assignacions econòmiques dels grups municipals exercici 2021.

14. Quarta pròrroga del contracte, per lots, de la gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei d’escoles bressol municipals del Masnou, LIC 1/2014.

15. Assabentat del canvi de titularitat en l’empresa adjudicatària del contracte del servei municipal d’abastament d’aigua potable (SOREA – AGBAR).

16. Declarar d’interès municipal o d’utilitat municipal les obres d’adequació de les pistes esportives i de la xarxa de sanejament de l’IES Maremar situat a l’avinguda de Cusí i Furtunet, núm. 52, del Masnou.

17. Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior.

18. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

19. Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per a la prevenció del suïcidi i en pro de la salut mental.

20. Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM i PSC-CP per a l'accés universal a les vacunes contra la COVID-19.

Sala de Plens de l'Ajunament del Masnou.
Sala de Plens de l'Ajunament del Masnou.