El Ple de l'abril aprova un romanent de gairebé 1,5 milions d'euros per fer inversions

Última revisió 02-05-2022 09:32
29/04/2022

 

 

El Ple del mes d’abril va aprovar un seguit de modificacions pressupostàries de suplement de crèdit (partides afectades per la manca d’ingressos) i crèdit extraordinari (partides de nova creació), una part del romanent de tresoreria de l'Ajuntament que permetrà incrementar les inversions per a aquest 2022 en 1.474.286 euros addicionals. Aquest va ser el primer Ple en què els regidors i regidores no tenien l’obligació de dur la mascareta, però la Junta de Portaveus va avalar continuar portant-la posada excepte quan es duguessin a terme les intervencions dels edils.

Entre les partides a què es destinarà el romanent, destaquen temes vinculats a l’àmbit de la cultura —molts sobrevinguts per la reubicació d’actes de la Festa Major per les obres a l’estació d’Ocata—, plaques fotovoltaiques en edificis municipals i, també, algunes inversions, tant en l’àmbit de la informàtica com de millores a l’entorn del Cementiri i en equipaments esportius. L’alcalde, Jaume Oliveras, va explicar que aquestes modificacions de crèdit es complementarien amb 233.217 euros més atorgats pel Programa de resiliència local de la Diputació de Barcelona, que permetria augmentar partides de caràcter social, sostenibilitat i promoció econòmica, suplementant així algunes de les polítiques programades pel Govern. Les ajudes d’aquest ens supralocal tenen com a objectiu afavorir la recuperació econòmica després de la pandèmia.

Els grups de l'oposició van llançar retrets per mostrar la seva disconformitat amb la gestió dels diners públics. Mireia Noy (CUP) va parlar d’inversions “amb una finalitat clarament electoralista, de posar el poble bonic”, que “no resolen la problemàtica més important del nostre poble: l’habitatge”. Roma López (JxCAT-Units) va criticar la manca de coparticipació: “Ens hauria agradat treballar tranquil·lament per poder fer propostes i sentir-nos còmodes i partícips, i no l’estratègia habitual d’aquest Govern, que és anar fent modificacions de crèdit regularment.” No obstant això, el debat polític d’aquestes modificacions pressupostàries es va centrar en la “dificultat a l’hora de fer una traçabilitat dels diners públics”, al parer del grup municipal Fem Masnou. La seva portaveu, Neus Villarubia, va analitzar en quines partides es deixaven de gastar els diners del pressupost aprovat i en quines s’executaven. La regidora va afirmar que “el 40% dels romanents afegits al pressupost de l’any passat van quedar sense gastar” i que, per tant, “és molt difícil saber si s’acabarà aplicant o no allò que votem avui”. L’alcalde va desmentir les afirmacions de Villarubia amb xifres: “El nivell d’execució del pressupost de l’Ajuntament del Masnou és molt alt, al voltant del 90%, i la partida de prestació d’ajuts socials ronda el 90%  i, la d’ajuts a l’habitatge, el 100%”. “Pel que fa al manteniment de la via pública ordinari, li asseguro que es gasta absolutament tot”, va afegir. Per tancar el debat, el batlle va recordar que “quan es fan modificacions de crèdit s’han de posar els diners en propostes de les quals es tingui la certesa que es podran executar durant l’any en curs” i també que “la concessió de subvencions representen uns canvis de finançament que requereixen moure les partides”.

Cliqueu aquí per consultar en què es gastaran els diners del romanent.

La mobilitat torna a ser objectiu de debat al Ple

Els punts relacionats amb canvis deguts a la implantació de la prova pilot de zona verda d’estacionament van tornar a deixar palesa la disconformitat d’una part de l’oposició amb aquest nou projecte per al municipi. A la sessió de l’abril es van reproduir debats ja mantinguts en plens anteriors i, en aquesta ocasió, els grups municipals de Fem Masnou i JxCAT-Units van demanar-ne la retirada, apel·lant a la manca de consens amb la ciutadania. El regidor de Mobilitat, Albert Alfaro, va tornar a explicar la finalitat de la implantació: facilitar l’estacionament del veïnat de l’àmbit i reduir el trànsit rodat i, en conseqüència, la contaminació acústica i ambiental. “Només amb solucions valentes i tècnicament contrastades i avalades per altres municipis podrem millorar un dels aspectes més complexos del Masnou”, va dir. Al Ple es va procedir a la suspensió i modificació de l’encàrrec de la gestió del servei l’empresa municipal SUMEM per la prestació del servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles. El segon tinent d’alcalde, Ernest Suñé, va explicar que aquesta qüestió responia a la reformulació del disseny del servei inicialment previst el febrer de 2021, “que havia comportat que alguns dels apartats continguts en el Plec de condicions que regulen l’encàrrec per la prestació del servei no poguessin aplicar-se d’acord amb les previsions inicials”. També en aquest Ple, el Grup Municipal de JxCAT-UNITS va presentar una moció per demanar la gratuïtat per als residents de la zona verda i la implementació del disc horari a la zona blava existent a l’àmbit de la prova pilot. La proposta no va ser aprovada.

Al Ple d’abril també es va aprovar una altra proposta per fomentar la mobilitat sostenible. Es tracta d’una mesura per contribuir a la promoció de la bicicleta com a mitjà de transport respectuós amb l’entorn mitjançant la subvenció d’una part de la compra de bicicletes elèctriques (fins a 500 euros) als masnovins i masnovines. Frans Avilés (Cs) va votar-hi en contra i va titllar la mesura d’aberrant per diverses qüestions. La primera, de caràcter polític: “El Masnou no està preparat perquè hi circulin les bicicletes.” I, la segona, des del punt de vista econòmic: “És una manera irracional de llençar els diners dels contribuents, perquè no es tindrà cap control de l’execució”. Albert Alfaro, el regidor de Mobilitat, va respondre-li que “no estem inventant res, fem el que fan altres administracions i són una còpia del que fa l’Autoritat del Transport Metropolità”. Des de l’Equip de Govern es va explicar que aquesta mesura es complementarà amb d’altres de futures, com els bicibox o la implementació a la calçada d’àmbits en els quals es pugui garantir una convivència entre la bicicleta i altres tipus de vehicles.

Els punts del debat:

Es va donar compte de la informació sobre el Pla pressupostari a mitjà termini, exercicis 2023-2025, d’acord amb l’article de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.

Aprovació de l'expedient número 5/2022, de modificació de crèdit sota la modalitat de suplement i crèdit extraordinari, i canvi de finançament projectes inversions. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern ERC i PSC (12 vots); en contra de Fem Masnou (3 vots), JxCAT-Units (3 vots) i la CUP ( 1 vot), i l’abstenció de Cs (2 vots).

Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2022 de despeses de l'exercici 2021 amb càrrec a l'exercici 2022. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern ERC i PSC (12 vots); i l’abstenció de la resta de grups municipals: Fem Masnou (3 vots), JxCAT-Units (3 vots), Cs (2 vots) i la CUP (1 vot).

Aprovar inicialment l’expedient número 7/2022 de modificació pressupostària, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del pressupost no compromeses, baixa de projectes i no disponibilitat de crèdits. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern ERC i PSC (12 vots); i l’abstenció de la resta de grups municipals: Fem Masnou (3 vots), JxCAT-Units (3 vots), Cs (2 vots) i la CUP ( 1 vot).

Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern ERC i PSC (12 vots) i la CUP (1 vot); en contra de JxCAT-Units (3 vots) i Cs (2 vots), i l’abstenció de Fem Masnou (3 vots).

Suspensió i modificació de l’encàrrec de la gestió del servei a Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL (SUMEM), per la prestació del servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern ERC i PSC (12 vots) i la CUP (1 vot), i les abstencions de Fem Masnou (3 vots), JxCAT-Units (3 vots) i Cs (2 vots).

Aprovar inicialment l’expedient de modificació de l’establiment del servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern ERC i PSC (12 vots) i la CUP (1 vot); en contra de JxCAT-Units (3 vots) i Cs (2 vots), i l’abstenció de Fem Masnou (3 vots).

Aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic i naturalesa no tributària (PPCPNT) per estacionament de vehicles de tracció mecànica en aparcaments municipals soterrats. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern ERC i PSC (12 vots) i la CUP (1 vot); en contra de JxCAT-Units (3 vots) i Cs (2 vots), i l’abstenció de Fem Masnou (3 vots).

Autorització del canvi de titularitat del contracte d’explotació, mitjançant concessió demanial, de l’àrea de servei número 4 al davant del carrer Pintor Villà, LIC 11/2020. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern ERC i PSC (12 vots), JxCAT-Units (3 vots) i Cs (2 vots), i les abstencions de Fem Masnou (3 vots) i la CUP (1 vot).

Pròrroga del Pla d'igualtat municipal 2022. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern ERC i PSC (12 vots), Fem Masnou (3 vots) i Cs (2 vots); en contra de la CUP (1 vot), i l’abstenció de JxCAT-Units (3 vots).

Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per a la compra de bicicletes elèctriques pel procediment de competència no competitiva. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern ERC i PSC (12 vots), Fem Masnou (3 vots) i la CUP ( 1 vot); en contra de Cs (2 vots), i l’abstenció de JxCAT-Units (3 vots).

Verificació del Text refós de la modificació puntual del PGOU del Masnou en el sector 10 Llevant, la "La Colomina" N3. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern ERC i PSC (12 vots), i en contra de la resta de grups municipals: Fem Masnou (3 vots), JxCAT-Units (3 vots), i Cs (2 vots) i la CUP (1 vot).

Dos punts d’urgència van ser retirats de l’orde del dia del Ple. Es tracta de les reurbanitzacions d’un tram dels carrers de Rafael de Casanova i de Can Mandri. L’alcalde va anunciar la convocatòria d’un Ple extraordinari i urgent, el proper 5 de maig, per tractar ambdues qüestions urbanístiques.

Mocions i declaracions institucionals

Moció presentada pel Grup Municipal de Cs en què sol·licita la millora del servei que presta l'Organisme de Gestió Tributària (ORTG) de la Diputació de Barcelona a la seva oficina del Masnou. No va ser aprovada en comptar amb els vots a favor de Cs (2 vots), Fem Masnou (3 vots) i JxCAT-Units (3 vots); en contra d’ERC-AM (9 vots) i el PSC ( 3 vots); i l’abstenció de la CUP (1 vot).

Moció presentada pel Grup Municipal de Cs en què sol·licita que el servei de neteja d'edificis i dependències municipals passi a prestar-se de forma directa i amb personal propi. No va ser aprovada en comptar amb els vots a favor de Cs (2 vots), Fem Masnou (3 vots), JxCAT-Units (3 vots) i la CUP (1 vot); i en contra d’ERC-AM (9 vots) i el PSC ( 3 vots).

Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-Units per tal que la prova pilot de la zona verda sigui gratuïta per als residents i s’implementi el disc horari a la zona blava existent a l’àmbit de la prova pilot. No va ser aprovada en comptar amb els vots a favor de JxCAT-Units (3 vots) i Cs (2 vots); en contra d’ERC-AM (9 vots), el PSC ( 3 vots) i la CUP (1 vot); i l’abstenció de Fem Masnou (3 vots).

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM en suport al Sàhara Occidental. Aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció del PSC (3 vots) que s’hi va abstenir.

Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC i PSC d'adhesió a la Declaració per a uns municipis i comunitats cuidadores. Aprovada per unanimitat.

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs en què sol·licita l'ampliació de l'horari de l'oficina de Correus situada a la nostra població. Aprovada per unanimitat.

Audiència pública prèvia

L’audiència pública prèvia al Ple va comptar amb tres intervencions relacionades amb queixes a la via pública. En concret d’una vorera, de l’obra que s’està duent a terme al carrer de Pallars i del barri de Santa Madrona.

 

 

 

 

Moment del Ple del 28 d'abril de 2022
Moment del Ple del 28 d'abril de 2022

Enllaços