El Ple de febrer se celebra el dijous 15

Última revisió 13-02-2024 11:14
09/02/2024

Es convoca una sessió ordinària del Ple municipal el dijous 15 de febrer, a les 19 hores, a la sala de sessions de l'Ajuntament.

Es retransmetrà a través del canal Yotube de l'Ajuntament del Masnou.

Audiència pública prèvia al Ple

A les 18.30 h tindrà lloc l'audiència pública prèvia al Ple, també de manera presencial i a la sala de sessions de l’Ajuntament.

Les persones que vulguin que l'audiència pública abordi algun assumpte poden sol·licitar-ho per diverses vies. La primera, telemàtica, a través del tràmit específic de la Seu Electrònica. També poden fer-ho presencialment, a l'OAC o a la llista que es posarà a disposició del públic a les 18 h del 15 de febrer, mitja hora abans de l'inici de l'Audiència.

Ordre del dia

I. Part resolutiva
1. Aprovació de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 25 de gener de 2024.
2. Informacions de l'Alcaldia.
3. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local del 18 de gener de 2024 de l'aprovació del Pla d'acció municipal 2023-2027.
4. Ratificació del Decret d'Alcaldia 153 de 24 de gener de 2024 de nomenament de membres del Consell de la Vila.
5. Adhesió al codi ètic en la contractació pública de la Generalitat de Catalunya.
6. Aprovar la continuïtat del contracte de gestió i explotació de les sales de vetlla del cementiri municipal.
7. Desestimació del recurs de reposició presentat pel Comitè d'Empresa contra l'aprovació de la relació de llocs de treball.
8. Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament del Masnou per dur a terme la selecció conjunta del personal funcionari i constituir una borsa de treball de les policies locals.
9. Aprovació del compte justificatiu d'assignació econòmica del Grup Municipal ERC-AM-MES, exercici 2023, i de l'aportació econòmica de 2024.
10. Aprovació inicial de l'establiment i el canvi de la forma de gestió del servei públic municipal d’abastament d’aigua potable.
11. Inici de l'expedient per a la redacció d'una nova ordenança general de gestió de residus urbans.
12. Inici de l'expedient de modificació de l’establiment del servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles de l’Ajuntament del Masnou.

II. Part de control:
13. Donar compte dels decrets d'Alcaldia i de les regidories delegades del mes de gener de 2024.
14. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local del mes de gener de 2024.
15. Declaracions institucionals.
16. Precs i preguntes.

Sala de plens. Ajuntament del Masnou.
Sala de plens. Ajuntament del Masnou.