El Ple de desembre se celebra el dijous 22

Última revisió 19-12-2022 10:28
16/12/2022

Es convoca una sessió ordinària del Ple municipal el dijous 22 de desembre, a les 19 hores, a la sala de sessions de l'Ajuntament.

Es retransmetrà a través del canal Yotube de l'Ajuntament del Masnou.

Audiència pública prèvia al Ple

A les 18.30 h tindrà lloc l'audiència pública prèvia al Ple, també de manera presencial i a la sala de sessions de l’Ajuntament.

Les persones que vulguin que l'audiència pública abordi algun assumpte poden sol·licitar-ho per diverses vies. La primera, telemàtica, a través del tràmit específic de la Seu Electrònica. També poden fer-ho presencialment, a l'OAC o a la llista que es posarà a disposició del públic a les 18 h del 22 de desembre, mitja hora abans de l'inici de l'Audiència.

Ordre del dia

I. Part resolutiva:

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 17 de novembre de 2022.

2. Donar compte del Decret d'Alcaldia amb número 3.456 de data 28 de novembre de 2022, d’aprovació del Pla de contractació per l’any 2023.

3. Informacions de l'Alcaldia.

4. Aprovar el Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament del Masnou, per als exercicis 2023 i 2024.

5. Commemoració any Nativitat Yarza Planas.

6. Reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2022 de despeses d'exercicis anteriors amb càrrec a l'exercici 2022.

7. Aprovació del compte justificatiu corresponent a l'assignació econòmica del Grup Municipal de JUNTSxCAT-UNITS PEL MASNOU de l’exercici 2021 i reconeixement de l’obligació de l’assignació de l’exercici 2022.

8. Aprovació del compte justificatiu corresponent a l'assignació econòmica del Grup Municipal de FEM MASNOU de l’exercici 2021 i reconeixement de l’obligació de l’assignació de l’exercici 2022.

9. Modificació de la delegació de funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic local a favor de la Diputació de Barcelona.

10. Aprovació de la massa salarial del personal laboral 2022.

11. Compatibilitat de l'empleat 753.

12. Aprovació del calendari de sessions ordinàries del Ple i de la Comissió Informativa per al 2023 (fins al mes de maig).

13. Adhesió al Conveni marc de col·laboració de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ("CATALONIA SOC").

14. Aprovació del primer pacte municipal per un Masnou lliure de violències masclistes i LGTBIQ-fòbia.

15. Aprovació Declaració municipal del Masnou Municipi LGTBIQ+ friendly.

16. Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la subvenció extraordinària a famílies amb infants nascuts al 2020 escolaritzats a I2 en llars d'infants privades autoritzades per la Generalitat de Catalunya.

17. Aprovació del conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament Territori, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i l’Empresa Casas, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers urbà i interurbà al Masnou, exercici 2023.

18. Aprovació de la memòria econòmica i autorització del pagament a Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL (SUMEM).

II. Part de control:

19. Donar compte dels decrets d'Alcaldia i de les regidories delegades del mes de novembre de 2022.

20. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local del mes de novembre de 2022.

21. Moció presentada pel Grup Municipal de Cs en què sol·licita la implementació d'un programa que permeti descartar la presència de gas radó al nostre terme municipal i perquè, en cas que se’n confirmi la presència, s’adoptin les mesures adequades per minimitzar-ne l’impacte en la salut de la població.

22. Precs i preguntes.

Sala de plens. Ajuntament del Masnou.
Sala de plens. Ajuntament del Masnou.