2017-007 Proces-selectiu-per-cobrir-1 plaça de subaltern mitjançant- concurs oposció, promocio-interna

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat