Impostos

Oficina Municipal de Recaptació

L'Ajuntament del Masnou gestiona directament el cobrament dels seus tributs (impostos, taxes i preus públics) a través de l'Oficina Municipal de Recaptació.

Per a més informació, podeu adreçar-vos al telèfon:
93 557 17 48
Adreça electrònica
 


Pagament fraccionat de l’IBI
Per acollir-se a aquesta opció, és indispensable la domiciliació bancària.
Per a qui ja compleixi aquest requisit de domiciliació, es procedirà automàticament al càrrec fraccionat de l’IBI en quatre fraccions del 25% cadascuna, en les dates següents: 4 de maig, 4 de juliol, 4 de setembre i 5 de novembre de 2018.
Qui no tingui la domiciliació i vulgui acollir-se al pagament fraccionat de l’impost de béns immobles urbans i rústics obligatòriament ha de sol·licitar-ne la domiciliació bancària. Per fer-ho, cal emplenar la butlleta adjunta i trametre-la a l’Oficina d’Atenció Ciutadana abans del dia 25 d’abril de 2018.

Pagament fraccionat de les exaccions municipals industrials
Per acollir-se a aquesta opció, és indispensable la domiciliació bancària.
Per a qui ja compleixi el requisit de domiciliació, es procedirà automàticament al càrrec fraccionat de les exaccions municipals industrials en dues quotes, en les dates següents: 5 d’abril i 4 d’octubre de 2018.
Qui no tingui la domiciliació i vulgui acollir-se al pagament fraccionat de les exaccions municipals industrials obligatòriament ha de sol·licitar la domiciliació bancària. Per fer-ho, cal emplenar la butlleta adjunta i trametre- la a l’Oficina d’Atenció Ciutadana abans del dia 27 de març de 2018.
Si no s’opta per la domiciliació bancària, no hi ha cap possibilitat de fraccionar el pagament de l’IBI, com tampoc les exaccions municipals industrials, el pagament de les quals només es podrà fer en les dates especificades al calendari fiscal.

Domiciliació bancària de la resta de tributs
Es pot sol·licitar la domiciliació bancària de la resta de tributs abans de la data d’inici del cobrament en període voluntari perquè tingui efecte en el
mateix exercici de 2018.

Informació per a les persones sense domiciliació bancària
En cada període rebreu un tríptic que us permetrà efectuar el pagament de tributs en qualsevol de les entitats col·laboradores. La no recepció del tríptic no exclou el pagament del tribut. En aquells tributs gestionats directament per l’Ajuntament, si no el rebeu abans del termini, podeu adreçar-vos a qualsevol oficina de CaixaBank (“La Caixa”) i us en lliuraran un duplicat per tal que pugueu fer-ne el pagament.

Exposició pública
El termini d’exposició pública dels padrons als quals fa referència aquest calendari serà de vint dies naturals i s’iniciarà l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o al tauler electrònic d’aquest Ajuntament.

Observacions
Cal comunicar a l’Administració municipal qualsevol canvi dels béns sotmesos a tributació, ja sigui l’adquisició d’un bé immoble o el canvi del domicili fiscal.

Molt important
Una vegada transcorregut el termini assenyalat en aquest calendari per a cada tribut, els deutes pendents de pagament s’han d’exigir per la via de constrenyiment, tal com determina el Reglament general de recaptació, que comporta un increment de la quota amb recàrrecs, costes i els interessos corresponents.
Per al vostre interès, és important que us cenyiu als terminis fixats.

Per a més informació
Si teniu algun dubte, consulta o problema, podeu adreçar-vos al telèfon de Recaptació (93 557 17 48), a l’adreça de correu electrònic (recaptacio@elmasnou.cat) o a la pàgina web (www.elmasnou.cat).

Delegació ORGT
L’Ajuntament del Masnou té delegat en l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) els tràmits següents:

  1. Gestió i recaptació voluntària de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).
  2. Gestió i recaptació voluntària de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE).
  3. Recaptació executiva de tots els tributs i altres ingressos de dret públic local.
  4. Gestió i recaptació de les multes de trànsit.

Per informar, solucionar dubtes i fer gestions i tràmits relacionats amb aquests tributs, hi ha un punt de gestió de l’ORGT ubicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Masnou (Roger de Flor, 23). L’horari d’atenció presencial és de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h. Així mateix, també es pot obtenir informació i fer tràmits al Centre d’Informació Tributària, mitjançant els telèfons 93 202 98 01 i 93 202 98 02, de 8.15 a 17.45 h (divendres fins a les 14.45) i també a la seu electrònica de l’ORGT: http://orgt.diba.cat (disponible les 24 hores del dia).

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-02-2019 16:34