Juntes de Govern


Composició

La Junta de Govern Local està integrada per l’alcalde, Sr. Jaume Oliveras i Maristany,  que la convoca i presideix, i un nombre determinat de regidors, designats per l'alcalde, que no podrà excedir d’un terç del nombre legal de membres de la corporació.

Actualment, està constituïda pels regidors/es següents:

  • Sr. Jaume Oliveras i Maristany (Alcalde)
  • Sra. Sílvia Folch i Sánchez
  • Sr. Ricard Planas i Artús
  • Sra. Neus Tallada i Moliner
  • Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué
  • Sr. Albert Alfaro Giró.

Competències

Són competències de la Comissió de Govern l'assessorament i suport a l'Alcaldia, l'estudi previ de totes les propostes que l'alcalde hagi de presentar al Ple, i l'aprovació de totes aquelles de caràcter decisori que li siguin delegades per l'alcalde o els altres òrgans de la corporació.

Calendari

La Junta de Govern es reuneix setmanalment tots els dijous.

Acords Junta Govern Local 2018

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-09-2018 16:32