El Ple Municipal d'octubre se celebra el dijous 15

Última revisió 09-10-2020 11:33
09/10/2020

El Ple Municipal d'octubre tindrà lloc a la sala de plens de l'Ajuntament, a porta tancada. Com a mesura preventiva, no s'hi permetrà l'entrada al públic.

També tindrà lloc l'Audiència pública prèvia al Ple, que se celebrarà a les 18.30 h. Per participar-hi, caldrà presentar una instància (abans de les 15 h del mateix dia del Ple) i seguir l'acte telemàticament. Podreu trobar més informació en aquest enllaç.

Tant el Ple com l'audiència pública prèvia es podran seguir a través del canal de Youtube de l'Ajuntament.

La propera sessió ordinària del Ple Municipal serà el 15 d´octubre de 2020, a les 19 h, a la sala de sessions de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 17 de setembre i del Ple extraordinari i urgent del dia 30 de setembre de 2020.

2.- Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

3.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

4.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia d'organització

  • Decret d’Alcaldia amb número 1683 de data 18 de setembre de 2020, d’organització de les àrees de govern municipal.
  • Decret d’Alcaldia amb número 1682 de data 18 de setembre de 2020, en matèria de nomenaments de les persones membres de la Junta de Govern Local, i de les delegacions de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.
  • Decret d’Alcaldia amb número 1681 de data 18 de setembre de 2020, de competències als regidors i regidores, i nomenament del president i presidentes de les Comissions Informatives.

5.- Donar compte del decret de fixació de les línies fonamentals del pressupost 2021 de l’Ajuntament del Masnou per trametre a través de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda, en compliment de l’article 27 de la LO 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

6.- Modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2021.

7.- Ratificació del Decret d'Alcaldia número 1740, de 24 de setembre de 2020 de nomenaments per substitució de membres del Consell de la Vila.

8.- Aprovació inicial de la denominació del passeig del Bellresguard.

9.- Aprovació inicial de la denominació de la plaça de l’U d’Octubre.

10.- Aprovació inicial de la denominació de la plaça de la Igualtat.

11.- Rectificació de l'inventari general de béns i drets de l’Ajuntament del Masnou a 31 de desembre de 2019.

12.- Modificar el nomenament de representant municipal del Grup Municipal d’ERC-AM-AM al Consell Escolar Municipal i al Consell Municipal de Benestar Social.

13.- Aprovació festius obertura comercial 2021.

14.- Aprovació inicial de la modificació Puntual del PGOU del Masnou en el sector 10 Llevant, la "La Colomina" N3 i refosa de les modificacions del pla general anteriors en el sector.

15.- Correcció de les errades detectades en la modificació puntual del PGOU del Masnou sector 10 Llevant La Colomina N2.

16.- Proposta d'acord presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per el procés participatiu plaça de l'1 d'octubre de 2017.

17.- Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior.

18.- Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

19.- Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per al desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar al municipi del Masnou.

20.- Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-AM i JxCAT-UNITS de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya.

Sala de Plens de l'Ajuntament del Masnou.
Sala de Plens de l'Ajuntament del Masnou.