I-2018-013 Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de Tècnic de cultura

El període de presentació d'instàncies ha finalitzat