I-2020-001 Procés selectiu per a cobrir interinament el lloc de treball de Monitor/Socorrista

Durant la situació d'estat d'alarma, el termini de 20 dies naturals per a la presentació d'instàncies, quedarà suspès  i es reprendrà  en el moment en que perdi vigència el RD 463/2020 de 14 de març de 2020.