2016-004 procés selectiu per proveir una plaça de tècnic/a superior destinat a cobrir el lloc de treball de tècnic/a d'esports

El període de presentació d'instàncies ha finalitzat