Ple municipal

Accés directe a:

Composició del Ple Municipal

És el màxim òrgan de manifestació de la voluntat de l'Ajuntament. Actualment està integrat per 21 regidors i regidores, que són representants electes i membres de 7 grups municipals. L'alcalde presideix el Ple Municipal, o bé el tinent o tinenta d'Alcaldia que legalment el substitueixi.

Competències

Entre altres, corresponen al Ple les atribucions següents:

  • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
  • Prendre acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
  • L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
  • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
  • Crear i regular òrgans complementaris.
  • Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
  • Altres*.

*Es pot consultar la llista completa de les atribucions del Ple i més informació relacionada als següents enllaços:

En general, les competències del Ple són les assenyalades en les lleis de règim local i aquelles que siguin assignades per les lleis sectorials de les Corts Generals o del Parlament de Catalunya.

Calendari

Els plens ordinaris es convoquen, habitualment, el tercer dijous de cada mes a les 20 h.

Ordres del dia

Disponibles a:

A més, es publiquen a la portada de la pàgina web municipal el divendres anterior a la sessió plenària, amb la notícia que anuncia la celebració del següent Ple.

Extractes, actes, cròniques i vídeos

Per accedir als extractes, les actes, les cròniques i els vídeos de les sessions celebrades, cliqueu aquí.

Retransmissió en directe

Els plens i les audiències públiques prèvies al plens es retransmeten en directe a través del Canal Youtube de l'Ajuntament del Masnou.

Mocions

Vegeu les mocions presentades als plens clicant aquí.

Audiència pública

Vegeu les actes de les audiències públiques clicant aquí.

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està integrada per l’alcalde, Sr. Jaume Oliveras i Maristany,  que la convoca i presideix, i un nombre determinat de regidors, designats per l'alcalde, que no podrà excedir d’un terç del nombre legal de membres de la corporació.

Són competències de la Junta de Govern l’assessorament i el suport a l’Alcaldia, l’estudi previ de les propostes que l’Alcaldia hagi de presentar al Ple, les que li siguin delegades per l’Alcaldia, el Ple o les que li atribueixi la legislació de règim local. La Junta de Govern es reuneix setmanalment tots els dijous.

Cliqueu per consultar: Extractes dels acords presos en Junta de Govern Local.

Comissions informatives

Són òrgans complementaris del Ple per a la prèvia informació de les matèries que hagin de ser discutides o aprovades pel Ple, per a l'emisió dels informes que siguin demanats pel Ple o per la Comissió de Govern. Actualment, hi ha les següents:

Comissió informativa de serveis generals:

Àmbit: Àrea de serveis generals i Alcaldia.
Titular senyora Sílvia Folch i Sánchez.
Suplent senyora Neus Tallada i Moliner.

Comissió informativa de comunitat i persones:

Àmbit: Àrea de comunitat i persones.
Titular senyor Albert Alfaro i Giró.
Suplent senyora Neus Tallada i Moliner.

Comissió informativa de territori:

Àmbit: Àrea de territori.
Titular senyor Ricard Plana i Artús.
Suplent senyor Joaquim Fàbregas i Sagué.

Comissió especial de comptes:

President: Sr. Jaume Oliveras i Maristany
Suplent: Sra. Sílvia Folch i Sánchez.

Les comissions informatives es convoquen quan hi ha temes pendents de dictaminar i que són competència del Ple, com a norma general, la setmana prèvia a la sessió plenària.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-02-2019 16:50