Exposició pública de l'expedient d'oficialització de la bandera del Masnou

Última revisió 10-09-2018 13:39
08/03/2007

Anunci d' exposició pública de l'expedient d'oficialització de la bandera municipal. El termini d'exposició al públic és del 7 de març de 2007 al 12 d'abril de 2007, ambdós inclosos.

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament del Masnou, en data 15 de febrer de 2007, va aprovar inicialment l'oficialització de la bandera del municipi del Masnou i sotmetre l'expedient a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'edictes de l'Ajuntament, per tal que pugui ser examinat l'expedient a la Unitat d'Administració Municipal i Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, i s'hi puguin presentar les al·legacions i suggeriments que es considerin pertinents.


El Masnou, 21 de febrer de 2007

Eduard Gisbert i Amat
Alcalde