Crònica del ple de gener de 2018

Aprovat el Pressupost per al 2018 per la seva vinculació a la qüestió de confiança de l'alcalde

El text sencer de les propostes es pot llegir clicant aquí.

Vegeu el resum del Pressupost aquí

Ple de gener de 2018

El Pressupost general, les bases d'execució, i la relació de subvencions nominatives i la plantilla de l'exercici 2018 de l'Ajuntament del Masnou van quedar aprovats definitivament al Ple de gener per la seva vinculació a la qüestió de confiança presentada per l'alcalde, Jaume Oliveras, que es considera superada perquè l'oposició no ha presentat cap moció de censura. Abans, no s’havien admès a tràmit les al·legacions del Grup Municipal del PSC a l’aprovació inicial del Pressupost.

En el moment de la votació, l’alcalde va explicar que els vots en contra emesos per regidors i regidores que al seu moment van votar negativament sobre la qüestió de confiança (el novembre de 2017) serien considerats nuls, ja que el Pressupost estava vinculat a aquesta ja superada qüestió de confiança. El Pressupost va quedar definitivament aprovat després de la votació a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots) i d’ICV-EUiA-E (2 vots); en contra del PDeCAT-Unió (1 vot), i les abstencions de la CUP-PA ( 2 vots) i el PP (1 vot). Quatre vots del PDeCAT-Unió, tres de Ciutadans i dos del PSC van ser considerats nuls.

El secretari general de la corporació va intervenir per donar les explicacions oportunes quan els serveis jurídics de l’Ajuntament van tornar a veure qüestionada la seva tasca durant el debat previ a la votació, amb una demanda unànime de l’oposició d'un informe jurídic que avalés el procediment efectuat per aprovar el Pressupost. Eduard Garcia (PDeCAT-Unió) va mostrar-se contundent en dir que era “un segrest de la democràcia amb la complicitat dels habilitats estatals, que incorrien en un clar abús de poder”; Frans Avilés (Ciutadans) va parlar d’un “atropellament dels drets de l'oposició de gran envergadura”, i Ernest Suñé va afiramar que “s’estaria parlant gairebé de prevaricació”. Tots tres portaveus van anunciar que emprendrien les accions legals pertinents.

D’altra banda, Màxim Fàbregas (ICV-EUiA-E) va dir que “som a l’oposició i fiscalitzarem sense treva l’acció del Govern, però hi votarem a favor com a mostra de confiança”, després d’haver arribat a un acord, al seu parer, per “millorar la proposta del Govern i defensar les famílies desfavorides, [...] així com altres compromisos relacionats amb altres partides”. Federico de las Heras (PP) va justificar la seva abstenció “perquè sigui computada” i Dídac Miró (CUP-PA) va reclamar “una explicació per als veïns i veïnes del poble” respecte de tot el que estava passant.

L’alcalde va reiterar la seva confiança en els serveis jurídics de l’Ajuntament i va mostrar-se obert a tots els grups municipals “per arribar als màxims acords possibles per millorar les inversions en serveis al municipi”.

Quant a les al·legacions del Grup Municipal del Partit Socialista a l’aprovació inicial del Pressupost no admeses a tràmit, Oliveras va exposar els motius de la inadmissió: el demandant no és part interessada (ja que aquest tràmit no correspon als grups polítics, sinó que està reservat a la ciutadania) i no es pot debatre la insuficiència financera plantejada perquè la modificació de l’ordenança de l’IBI és en fase d’aprovació inicial. “Uns fonaments que es basen en els informes tècnics que acompanyaven la proposta”, va dir l’alcalde. Aquest punt va comptar amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) i la CUP-PA (2 vots), i el vot contrari de PDeCAT-Unió (5 vots), Ciutadans (3 vots), PSC (2 vots) i el PP (1 vot). La manca de resolució expressa, en no aprovar-se la inadmissió a tràmit, va provocar la seva desestimació per silenci administratiu, malgrat que Suñé (PSC) en qüestionés el procediment i hi mostrés el seu desacord afirmant que “la interpretació de la llei no pot minorar la meva capacitat electe a representar-me”.

Altres punts del Ple

Es va donar compte de la nova composició del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-UNIÓ).

Es va donar compte de la xifra oficial de població resultant de la revisió del padró municipal referida a 1 de gener de 2017.

Es va modificar el nomenament de representant municipal al Consell Escolar Municipal, al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, i al Consell Municipal de Benestar Social.

Nomenament del jutge o jutgessa de pau titular. Es va nomenar Xavier Serra i Vigil com a jutge de pau amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), PDeCAT-Unió (5 vots), Ciutadans (2 vots), CUP-PA (2 vots) i PSC (2 vots), i les abstencions d’un regidor de Ciutadans, ICV-EUiA-E (2 vots) i PP (1 vot).

Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de les condicions d'exercici de l'activitat de clubs socials i associacions de fumadors de cànnabis i/o d'altres substàncies anàlogues. Es va aprovar amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), PDeCAT-Unió (5 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) i PSC (2 vots), i les abstencions de Ciutadans (3 vots), CUP-PA (2 vots) i PP (1 vot).

Revisió de les tarifes d'aigua 2018. Aquest punt es va retirar de l'ordre del dia.

Ratificació del Decret d'alcaldia 2017LLDA002465, d'aprovació de les tarifes de transport urbà de viatgers per a l'any 2018. Es va aprovar amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots) i del PP (1 vot); en contra de CUP-PA (2 vots) i PSC (2 vots), i les abstencions de PDeCAT-Unió (5 vots), Ciutadans (3 vots) i ICV-EUiA-E (2 vots).

Modificació de l'article 5.C.1 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'ocupació de terrenys d'ús públic, referent a les parades de venda al mercat setmanal. Es va aprovar després d’una esmena transaccional del PSC amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), CUP-PA (2 vots) i PSC (2 vots), i les abstencions de  PDeCAT-Unió (5 vots) i PP (1 vot).

Aprovació inicial de la modificació de l'apartat 29.5 de les Bases d'execució del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió directa del Pressupost vigent, per tal d'adequar la relació de subvencions nominatives d'Esports. Aprovat per unanimitat.

Mocions

Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en relació amb el tancament de les dependències municipals el 3 d'octubre i les posteriors actuacions en relació amb la jornada laboral perduda. Aprovada amb els vots a favor de PDeCAT-Unió (5 vots), Ciutadans (2 vots, en absència d’un regidor), ICV-EUiA-E (2 vots), PSC (1 vot, en absència d’un regidor) i PP (1 vot), i en contra del l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots) i CUP-PA (2 vots).

Moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans per demanar la devolució automàtica de l'import dels serveis municipals no prestats el dia 3 d'octubre de 2017, en romandre tancades les instal·lacions municipals per "l'aturada de país". No va ser aprovada en comptar amb els vots a favor de Ciutadans (2 vots), PSC (1 vot) i PP (1 vot), i en contra del l’Equip de Govern ERC-AM-MES (6 vots), PDeCAT-Unió (5 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) i la CUP-PA (2 vots).

Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA-E per proposar actuacions per a la construcció d'habitatge públic protegit de lloguer a la parcel·la situada al carrer de Montevideo. Amb incorporacions d’ERC-AM-MES, va ser aprovada amb els vots a favor de l’Equip de Govern ERC-AM-MES (6 vots), PDeCAT-Unió (5 vots), Ciutadans (2 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) i el PSC (1 vot), i les abstencions de la CUP-PA (2 vots) i el PP (1 vot).

Mocions i declaracions institucionals d’urgència

Moció del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E de reclamació a la Generalitat de Catalunya de subvencions per a la creació i consolidació de places a les escoles Sol Solet i La Barqueta. Amb incorporacions d’ERC-AM-MES, va ser aprovada per unanimitat.

Declaració institucional del Grup Municipal del PP per donar suport i defendre la presó permanent revisable. No va ser aprovada, en comptar amb el vot a favor del PP (1 vot) i el vot contrari de la resta de formacions, a excepció de Ciutadans (2 vots), que es va abstenir.

Declaració institucional del Grup Municipal d’ERC-AM-MES en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes. Amb esmenes incorporades del PDeCAT-Unió i una de les tres presentades per ICV-EUiA-E, va ser aprovada amb els vots a favor de l’Equip de Govern ERC-AM-MES (6 vots), PDeCAT-Unió (5 vots) i la CUP (2 vots); el vot contrari de Ciutadans (2 vots), el PSC (1 vot) i el PP (1 vot), i les abstencions d’ICV-EUiA-E (2 vots).

Audiència pública

A l’audiència pública prèvia al Ple hi va haver diverses intervencions del públic relatives a l’estat de deteriorament del parc del Llac, a l’arbrat del municipi, a la preservació de les mines d’aigua i a l’extinció de la recollida de brossa porta a porta al nucli antic, entre d’altres.

El text sencer de les propostes es pot llegir clicant aquí.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-07-2018 17:36