Planejament urbanístic

L'instrument d'ordenació urbanística integral del municipi és el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), al qual li correspon, entre d'altres, classificar el sòl, definir el model d'implantació urbana i concretar les determinacions per al desenvolupament urbanístic. El Pla d'ordenació vigent a la ciutat es el PGOU de 2001, aprovat el seu Text refós el 12 de maig de 2011. Durant els seus anys de vigència, aquest instrument ha estat objecte d'un seguit de modificacions i també s'ha desplegat amb el planejament derivat, configurat per plans parcials i plans especials.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-05-2018 19:01