Retirada de vehicles abandonats a la via pública

Núm.

13.008

Objectiu fonamental del servei

Garantir i assegurar l'ús adequat i eficient de l’espai públic, així com la correcta ordenació dels aparcaments per part dels titulars dels vehicles, conforme a la normativa vigent reguladora, per evitar la presència de vehicles fora d'ús (vehicle de motor que esdevé residu perquè es tracta d’un vehicle abandonat o pel fet que el posseïdor se’n desprèn o té la intenció o l’obligació de desprendre-se’n).

Vehicles abandonats (vehicle del qual es presumeix racionalment l’abandonament d’un vehicle quan transcorren més de dos mesos des que el vehicle hagi estat dipositat portat al dipòsit després de la seva retirada de la via pública per l’autoritat competent, o quan ha romàs estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc de la via pública i presenta desperfectes que en fan impossible el desplaçament pels seus propis mitjans o li falten les plaques de matriculació).
 

Prestacions servei

Retirar vehicles abandonats a la via pública, per al seu desballestar-los.

Persones destinatàries

Ciutadania en general.

Requisits d'accés

Cap.

Documents a aportar

Cap.

Normativa aplicable

  • Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre gestió dels vehicles fora d’ús.
  • Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus i la resta de normativa vigent relativa al medi ambient relacionades relacionada amb l’objecte del contracte.
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (art. 25).
  • Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
     

Punts de prestació

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-10-2018 16:24