Residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social

Núm.

23.005

Objectiu fonamental del servei

Carta de serveis: Serveis Socials

Oferir acolliment residencial temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social que no disposen de condicions sociofamiliars i d'atenció per romandre a la seva llar o que no disposen d'habitatge, proporcionant-los un entorn favorable, procurant el seu benestar i facilitant-los la integració social, tot mantenint-ne el màxim grau d'autonomia.
 

Prestacions servei

 • Oferir acolliment, convivència, allotjament i manutenció.
 • Prestar serveis de bugaderia i repàs de la roba, si és el cas.
 • Donar suport social.
 • Tenir cura de l'aspecte físic i del vestit.
 • Oferir programes d'activitats adreçats al manteniment de les aptituds i de la motivació, com també dels interessos i la integració laboral.
 • Oferir programes adreçats al manteniment de l'autonomia, com també de prevenció del deteriorament físic i psíquic.
 • Prestar atenció familiar adreçada a l'afavoriment de les relacions de la persona usuària amb el seu entorn.
 • Garantir l’assistència sanitària.

Persones destinatàries

Població en greu risc social.

Requisits d'accés

 • L’acreditació de la situació de necessitat, d’acord amb els articles 8, 9 i 10 i l’annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària.
 • Per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d’estrangeria i d’acollida i integració de les persones immigrades.
 • Estar empadronat al municipi del Masnou.
 • La resta de requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent.
   

Horari

L'horari d'atenció al públic és:

 • De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
 • Dijous, de 16 a 19 hores.
 • L'horari de prestació del servei es correspon amb el del centre de residència temporal.

Correu electrònic

Telèfon

93 557 18 00

Fax

93 557 17 04

Normativa aplicable

 • Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària.
 • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
 • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 • Reial decret 174/2011, d‘11 de febrer, pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 • Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
   

Punts de prestació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-09-2023 13:36