El Ple de setembre se celebra el dijous 22

Última revisió 19-09-2022 08:34
16/09/2022

Es convoca una sessió ordinària del Ple municipal el dijous 22 de setembre, a les 19 hores, a la sala de sessions de l'Ajuntament.

Es retransmetrà a través del canal Yotube de l'Ajuntament del Masnou.

Audiència pública prèvia al Ple

A les 18.30 h tindrà lloc l'audiència pública prèvia al Ple, també de manera presencial i a la sala de sessions de l’Ajuntament.

Les persones que vulguin que l'audiència pública abordi algun assumpte poden sol·licitar-ho per diverses vies. La primera, telemàtica, a través del tràmit específic de la Seu Electrònica. També poden fer-ho presencialment, a l'OAC o a la llista que es posarà a disposició del públic a les 18 h del 22 de setembre, mitja hora abans de l'inici de l'Audiència.

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 21 de juliol de 2022.
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
4. Donar compte de l'informe sobre el compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions de l’Ajuntament del Masnou corresponent al segon trimestre de 2022 i càlcul del període mitjà de pagament.
5. Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2022 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
6. Aprovació inicial de l'expedient 15/2022 de modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit finançada amb romanent de Tresoreria.
7. Resolució, al·legacions i aprovació definitiva del Reglament orgànic municipal (ROM).
8. Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals del Masnou i Alella.
9. Verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació en l’àmbit del carrer de Can Mandri i de la parcel·la delimitada pels carrers d’Almeria, del Berguedà i de Pol·lacra Goleta Constança.
10. Primera pròrroga del conveni de delegació de competències entre l'Ajuntament del Masnou i el Consell Comarcal del Maresme per a la prestació del servei en matèria de recollida i transports residus municipals.

11. Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior.
12. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

13. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs sol·licitant mesures urgents per a l'aprovació d'un pla de reindustrialització de la fàbrica tèxtil que pertany a Nextil Group (antiga DOGI).

Sala de Plens. Ajuntament del Masnou.
Sala de Plens. Ajuntament del Masnou.